Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Hassan Tariq, Shetal Amin, Millee Singh, Cesar Alberto Morales-Pabon, Kristina Vanessa Cahill, Eric Edward Harrison

Opublikowano: 30.06.2014

Przewidywanie zawału serca z wykorzystaniem badania CCTA i biomarkerów w surowicy u pacjentów po radioterapii. Opis przypadku

Predicting heart attack in a patient post- -radiation therapy using plaque CCT A analysis and serum biomarker test. Case report OncoReview 2014; 2(14): 54-61. DOI:
STRESZCZENIE

Przyspieszony rozwój choroby wieńcowej (CAD, coronary artery disease) to odległe powikłanie naświetlania klatki piersiowej, które może skutkować wystąpieniem ostrego zawału mięśnia sercowego (MI, myocardial infarction). W niniejszej pracy opisujemy zastosowanie algorytmu opartego na ocenie biomarkerów, a także angiografii naczyń wieńcowych metodą tomografii komputerowej (CCTA) w celu zidentyfikowania progresji CAD u pacjenta po radioterapii klatki piersiowej i chemioterapii z powodu chłoniaka nieziarniczego (NHL). Na podstawie badania panelu siedmiu biomarkerów białkowych, uwzględniającego cztery czynniki kliniczne, ustaliliśmy, że pacjent ten ma sześciokrotnie wyższe ryzyko rozwoju MI, niż wynosi przewidywane ryzyko dla tej grupy wiekowej. Badanie CCTA pozwoliło określić następujące parametry blaszek miażdżycowych: procent zwężenia średnicy (od 30% do 70%), procent zwężenia pola powierzchni, procent martwiczego rdzenia (NC), procent włóknistego rdzenia (FC), procent zwapniałego rdzenia (CC), grubość FC, stosunek grubości ściany naczynia do jego światła, a także stosunek NC do FC. Odkryliśmy blaszkę miażdżycową w gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej (LCX) pacjenta: z umiarkowanym zwężeniem średnicy światła naczynia, wysokim procentem NC, niskim procentem FC, brakiem efektu grubienia FC, wysokim stosunkiem grubości ściany naczynia do jego światła, a także wysokim stosunkiem NC do FC, jako miejsce najbardziej narażone na pęknięcie blaszki i spowodowanie przyszłego MI. Pacjenta poinformowano o ryzyku przyszłego MI i natychmiast poddano intensywnej terapii. Mimo to doszło u niego do rozwoju zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) w ciągu 185 dni od rozpoczęcia leczenia, a zamknięcie naczynia odnotowano w najbardziej podatnym na uszkodzenie miejscu blaszki miażdżycowej w obrębie LCX. Rozpoznanie blaszki miażdżycowej podatnej na pęknięcie u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka może wymagać profilaktycznego wszczepienia stentów w naczyniach, które nie są istotnie zwężone. Ocena biomarkerów w surowicy i analiza morfologii blaszki miażdżycowej metodą CCTA mogą pomóc w wykrywaniu pacjentów, w przypadku których konieczne jest agresywne postępowanie terapeutyczne.

ABSTRACT

Accelerated coronary artery disease (CAD) is a long term manifestation of chest irradiation that may progress to acute myocardial infarction (MI). We report the use of an algorithm-based biomarker test and coronary computed tomography angiography (CCTA) to identify accelerated CAD in a patient treated with chest irradiation and combination chemotherapy for non-Hodgkin’s lymphoma (NHL). Using a seven protein biomarker test with four incorporated clinical factors, we identified the patient had a 6 fold higher risk for future MI than expected for individuals at his age. Using CCTA, we characterized his plaques based on the following parameters: percent diameter stenosis (ranging from 30–70), percent area stenosis, percent necrotic core (NC), percent fibrotic core (FC), percent calcium core (CC), FC thickness, percent vessel wall to lumen, and NC to FC ratio. We identified a plaque in his left circumflex (LCX) with moderate percent diameter stenosis, high percent NC, low percent FC, absent FC thickness, high percent vessel wall to lumen ratio, and high NC to FC ratio as the most vulnerable to rupture and cause MI. The patient was educated about his risk of a future MI and started on maximum medical therapy. Nevertheless, he experienced a ST elevation MI (STEMI) in 185 days with occlusion at the vulnerable plaque site of his LCX. The recognition of a vulnerable plaque in a vulnerable patient may necessitate prophylactic stenting in vessels without severe obstruction. The serum biomarker test and CCTA plaque analysis may detect these patients in need of aggressive therapy.

POPRZEDNIE NUMERY