Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Marina F. Ballyuzek, Maria V. Mashkova

Opublikowano: 30.06.2014

Kardioonkologia w Rosji: początki i perspektywy rozwoju

Cardioncology in Russia: Start-Off and Prospects OncoReview 2014; 2(14): 49-53. DOI:
STRESZCZENIE

Postępy w poprawie przeżywalności chorych na nowotwory w Rosji i na świecie często przekładają się na coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych, które osiągnęły stadium remisji, albo pacjentów doświadczających poważnych konsekwencji wysokich dawek polichemio- i radioterapii w przerwach między kolejnymi rzutami terapii przeciwnowotworowej. Aż do niedawna te dwa istotne ze społecznego punktu widzenia problemy medyczne w Rosji, czyli nowotwory i choroby układu sercowo-naczyniowego, rzadko rozważano wspólnie. Publikacje poświęcone kardioonkologii pojawiały się jedynie w specjalistycznych pismach onkologicznych, a co za tym idzie, nie docierały do szerszego grona lekarzy kardiologów i internistów, których zaangażowanie w badania nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami opieki nad pacjentami z nowotworami złośliwymi były, siłą rzeczy, ograniczone. Powstanie Międzynarodowego Towarzystwa Kardioonkologii (ICOS) przyczyniło się do wzmożonego zainteresowania tą interdyscyplinarną dziedziną współczesnej medycyny. Jednakże również obecnie kwestie związane z problemami kardiologicznymi rosyjskich pacjentów onkologicznych sprowadzają się głównie do badań nad kardiotoksycznością. Zdaniem autorów niniejszego opracowania, więcej uwagi należałoby poświęcić reakcjom uogólnionym organizmu, w tym reakcjom układu sercowo-naczyniowego na guzy złośliwe, a także kwestiom leczenia i rehabilitacji kardiologicznej chorych na nowotwory.

ABSTRACT

The progress in improving the survival of cancer patients in Russia, as well as throughout the world, means that in the next years it is going to be an increase in the number of disabled people who has achieved remission, or who faces the consequences of high-dose polychemotherapy and/or radiotherapy between courses of cancer treatment. Until recently, the two main socially significant medical problems in Russia, cancer and cardiac, have been rarely united into one. Publications on this topic appeared only in specialized cancer journals and were unknown by a wide range of cardiologists and internists, therefore the involvement of these specialists in the study of theoretical and practical aspects of the management of patients with malignant tumors was limited. Creation of the International Society of Cardioncology (ICOS) contributed to the development of an interest in this interdisciplinary field of modern medicine. However, even today cardiac problems of cancer patients in Russia mostly are limited to the cardiotoxicity studying, but, according to the position of the authors a great attention should be paid to the systemic reactions, including cardiovascular reactions of the organism to the tumor, as well as to the therapeutic issues and cardiac rehabilitation of cancer patients.

POPRZEDNIE NUMERY