Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Sebastian Szmit, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Grzegorz Opolski

Opublikowano: 1.10.2013

Stanowisko w sprawie stosowania niepegylowanej liposomalnej doksorubicyny u chorych na chłoniaki ze współistniejącymi chorobami sercowo-naczyniowymi

Consensus statement on indications for the use of non-pegylated liposomal doxorubicin in patients with lymphomas and concomitant cardiovascular diseases OncoReview 2013; 3(11): 213-215. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

--
ABSTRACT

None

--

POPRZEDNIE NUMERY