Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Anna Walaszkowska-Czyż, Małgorzata Kuc-Rajca

Opublikowano: 29.03.2013

Spotkanie z człowiekiem

Meeting the human OncoReview 2013; 1(9): 5-8. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy onkologa szczególnie często mamy do czynienia z problemami zmuszającymi nas do trudnych wyborów i podejmowania decyzji, które mają nie tylko wymiar kliniczny, ale może przede wszystkim etyczny. Niestety, zbyt mało miejsca w dostępnej literaturze medycznej poświęcono dylematom, z jakimi spotyka się w swojej pracy lekarz onkolog. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do dzielenia się swoimi wątpliwościami i prezentowania w „OncoReview” opisów sytuacji, które były dla Państwa trudne. Na przykładzie pacjentki leczonej w naszym szpitalu przedstawiamy rozterki, które zrodziły się podczas naszych wzajemnych kontaktów i stały się inspiracją do dalszych rozważań. Omawiamy takie zagadnienia jak stosunek lekarza do pacjenta umierającego, problem ograniczania procedur medycznych, relacje pacjent–lekarz.

ABSTRACT

We often have to deal with problems which force us to making difficult choices and decisions that have not only clinical aspects but also ethical during the oncologist’s work. Unfortunately there is not enough place in available medical literature given for dilemmas which oncologists meet in their work. We would like to encourage you to share your doubts and present descriptions of situations which were difficult for you in the pages of our newspaper. By example of a patient who got treatment in our hospital we present dilemmas which appeared in our mutual contacts and became an inspiration to further thoughts. We also discuss such issues as doctor’s attitude to dying patient, the problem of restricting medical procedures and patient– doctor relation.

POPRZEDNIE NUMERY