Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Karolina Skóra

Opublikowano: 30.03.2012

Compliance, adherence, persistence – przyczyny i konsekwencje niestosowania się pacjentów do zaleceń terapeutycznych

Compliance, adherence, persistence – causes and consequences of non-adherence to medical recommendations OncoReview 2012; 1(5): 54-60. DOI:
STRESZCZENIE

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych znajduje się wśród najpoważniejszych problemów zdrowotnych ludzkości. Zostało uznane za jedną z najważniejszych przeszkód w osiąganiu korzyści z terapii opartej na aktualnej wiedzy medycznej. Celem opracowania jest przedstawienie podstawowych informacji na temat terminologii dotyczącej przestrzegania zaleceń terapeutycznych oraz nakreślenie skali zjawiska i istoty problemu nieprzestrzegania zaleceń. W pracy opisano również przyczyny i konsekwencje nieprawidłowego stosowania się do zaleceń lekarskich. Przestrzeganie zaleceń terapii (adherence) o udowodnionej skuteczności klinicznej jest podstawowym warunkiem osiągnięcia korzyści z leczenia. Niestety, w Polsce problem nieprzestrzegania zaleceń nie leży w kręgu najważniejszych zainteresowań naukowych. Odzwierciedla to fakt, że 35% pacjentów w Polsce nie stosuje się do zaleconej terapii. W krajach rozwiniętych tylko 50% chorych przewlekle przestrzega zaleconej terapii. Niestosowanie się do zaleceń lekarskich jest problemem interdyscyplinarnym. Nie odkryto jak dotąd prostego rozwiązania, które wyeliminowałoby go. Obecnie istotne wydaje się zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z kryzysem adherence i udoskonalenie metod prowadzących do poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych.

ABSTRACT

Patients’ non-adherence is among the most serious health problems of mankind. It was recognized as one of the major barriers to achieving benefits from therapies based on current medical knowledge. The aim of this paper is to present basic information about the terminology describing the extent to which the patient follows therapeutic instructions and to outline the scale of the phenomenon and the essence of non-adherence. This paper also describes the causes and consequences of non-adherence. Adherence to therapy with proven clinical efficacy is the primary determinant in achieving the benefits of treatment. Unfortunately the problem of non-adherence is not a priority within scientific interests in Poland. This is reflected in fact that 35% of patients in Poland do not adhere to the recommended therapy. Non-adherence to long-term therapy for chronic illnesses in developed countries averages 50%. Non-compliance to medical recommendations is a multidisciplinary problem. No one has yet discovered a simple panacea that would eliminate this problem. Nowadays it seems to be important to raise awareness regarding the adherence crisis and refine the methods of improving adherence.

POPRZEDNIE NUMERY