Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Łukasz Głogowski, Anna Żmuda-Siedlarczyk, Andrzej Witkoś, Zofia Rusinowska, Teresa Kokot, Małgorzata Muc-Wierzgoń, Ewa Nowakowska-Zajdel

Opublikowano: 30.12.2011

Receptory PPAR i ich znaczenie w nowotworach

PPARs and their role in cancer OncoReview 2011; 4(4): 279-284. DOI:
STRESZCZENIE

Receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów (ang. peroxisome proliferator activated receptor, PPAR) należą do grupy szeroko rozpowszechnionych sterydowych receptorów jądrowych. Celem pracy było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat receptorów PPAR, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w regulowaniu procesów orzenia. Zidentyfikowano trzy podtypy receptorów: α, β/δ oraz γ. Receptory te należą do dużej rodziny receptorów jądrowych (ang. nuclear receptors, NRs), podobnie jak: receptor witaminy D, receptory hormonów tarczycy oraz receptor retinoidów. W warunkach fizjologicznych receptory PPAR są zaangażowane w metabolizm tłuszczów, glukozy, biorą również udział w modulacji stanu zapalnego. Od połowy lat dziewięćdziesiątych zaczęto podkreślać rolę receptorów PPAR w regulowaniu metabolizmu niektórych typów nowotworów. Receptory PPARα odgrywają istotną rolę w kancerogenezie raka wątrobowokomórkowego. Aktywacja PPARβ/δ odgrywa kluczową rolę w powstawaniu raka jelita grubego u osób z rodzinną polipowatością gruczolakowatą (ang. familial adenomatous polyposis, FAP). Natomiast receptory PPARγ oddziałują na komórki nowotworowe w sposób najbardziej złożony – mają działanie proapoptotyczne oraz działanie antyangiogenne, hamują również proliferację komórek nowotworowych. Dotychczas wykorzystanie działania przeciwnowotworowego ligandów receptorów PPAR nie wyszło poza etap badań klinicznych I i II fazy, obecnie dostępne wyniki przeprowadzonych badań klinicznych są niejednoznaczne.

ABSTRACT

Peroxisome proliferator activated receptors are members of a very common group of steroid nuclear receptors. The aim of the study was to present actual knowledge regarding the role of PPAR in cancerogenesis. Three types of PPAR are identified: PPARα, PPARβ/δ and PPARγ. They all belong to the superfamily of nuclear receptors and are similar to vitamine D receptor, thyroid hormone receptor and retinoid receptor. In physiological conditions PPAR participates in adipocyte differentiation, lipid storage, regulation of inflamatory reaction as well as in glucose metabolism. Since 1990s the role of PPAR in cancerogenesis has been emphasised. PPARα plays a significant role in cancerogenesis of hepatocellular cancer. Activation of PPARβ/δ is crucial in developing the colorectal cancer in patients with familial adenomatous polyposis. The role of PPARγ in cancerogenesis is more complex. PPARγ can inhibit proliferation of cancer cells and they have some antiangiogenic and proapoptic activity in tumor. So far the clinical use of PPAR ligands as anticancer agents is limited to phase I and II clinical trials, available results of which are unclear.

POPRZEDNIE NUMERY