Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Nicola Szeja, Małgorzata Słoma

Otrzymano/Received: 13.11.2018. Zaakceptowano/Accepted: 3.01.2019.

Wpływ czynników ryzyka związanych ze stylem życia na rozwój nowotworu piersi

The influence of risk factors associated with lifestyle on the development of breast cancer OncoReview 2018; 4(32): 137-144. DOI: 10.24292/01.OR.030119
STRESZCZENIE

Rak piersi jest najczęściej wynikiem wzajemnych korelacji pomiędzy determinantami hormonalnymi, środowiskowymi oraz genetycznymi. Mechanizmy jego rozwoju obejmują m.in.: wysokie stężenie estrogenu, upośledzenie metabolizmu glukozy, hiperglikemię, hiperinsulinemię, wysokie stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostu 1, utrzymujący się stan zapalny i stres oksydacyjny oraz upośledzoną apoptozę komórkową. Celem pracy była analiza danych dotyczących czynników ryzyka raka piersi, które zostały podzielone zgodnie z okresem diagnozy na premenopauzalne i postmenopauzalne. W związku z tym, iż duża część determinant wystąpienia tego nowotworu ma charakter modyfikowalny, niezbędne jest zwiększanie świadomości populacji na jego temat. Zachowanie należnej masy ciała poprzez stosowanie zbilansowanej diety obfitującej w wapń, warzywa nieskrobiowe i produkty bogate w karotenoidy, przy jednoczesnych ograniczeniu spożycia alkoholu oraz dbałości o aktywność fizyczną, stanowi bowiem najlepszą prewencję raka piersi. Równocześnie konieczne jest prowadzenie dalszych badań mających na celu ostateczne wyjaśnienie niejednoznaczności aktualnych obserwacji.

ABSTRACT

Breast cancer is the most common result of mutual correlation between hormonal determinants, environmental and genetic. Mechanisms of its development include: high estrogen concentration, impaired glucose metabolism, hyperglycemia, hyperinsulinemia, high levels of insulin-like growth factor 1, persistent inflammation and oxidative stress, and impaired cellular apoptosis. The aim of the study was to analyze data on the risk factors of breast cancer, which have been divided according to the period of diagnosis for pre-menopausal and postmenopausal. Due to the fact that a large part of the determinants of the occurrence of this cancer is modifiable, it is necessary to raise the awareness of the population about it. Maintaining proper body mass through the use of a balanced diet rich in calcium, non-starch vegetables and products rich in carotenoids, while limiting alcohol consumption and care for physical activity, are the best prevention of breast cancer. At the same time, further research is needed to explain the uncertainty of current observations.

POPRZEDNIE NUMERY