Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Monika Joks, Monika Urbaniak

Otrzymano/Received: 4.12.2018. Zaakceptowano/Accepted: 8.01.2019.

Zastosowanie niepegylowanej doksorubicyny liposomalnej w leczeniu chłoniaka z dużych komórek B u pacjenta w starszym wieku z wysokim ryzykiem powikłań sercowo- -naczyniowych – opis przypadku oraz przegląd piśmiennictwa

Non-pegylated liposomal doxorubicin based on treatment of diffuse large B cell lymphoma in old patient with increased cardiovascular risk – case report and review of literature OncoReview 2018; 4(32): 120-126. DOI: 10.24292/01.OR.080119
STRESZCZENIE

Zastosowanie antracyklin w leczeniu chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B ma kluczowe znaczenie, jednak bywa utrudnione lub nawet przeciwwskazane przy współistnieniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Alternatywą dla konwencjonalnych antracyklin wydają się formy liposomalne, które zostały zarejestrowane do pierwszej linii leczenia kobiet chorych na raka piersi z przerzutami. Dane dotyczące ich stosowania w leczeniu chorych na chłoniaki nie-Hodgkina wskazują na wysoką skuteczność oraz akceptowalną toksyczność. W pracy przedstawiamy opis immunochemioterapii z użyciem niepegylowanej doksorubicyny liposomalnej u starszej kobiety chorej na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B z towarzyszącą chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2. Ponadto prezentujemy przegląd piśmiennictwa oraz aspekty prawne stosowania leków poza wskazaniami rejestracyjnymi.

ABSTRACT

The use of anthracyclines in the treatment of patients with diffuse large B cell lymphoma is crucial, however may be sometimes difficult or even contraindicated due to coexisting cardiovascular diseases. An alternative to conventional anthracyclines seems to be liposomal forms that have been registered in the first line of treatment for women with metastatic breast cancer. Data on their use in patients with non-Hodgkin’s lymphomas indicate high efficacy and acceptable toxicity. We present case report of treatment with immunochemotherapy using non-pegylated liposomal doxorubicin in elderly woman with diffuse large B-cell lymphoma coexisting with ischemic heart disease, hypertension, type 2 diabetes. In addition, we present review of literature and the aspects of the use of drugs off-label.

POPRZEDNIE NUMERY