Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Anna Kieszkowska-Grudny

Opublikowano: 30.12.2011

Rola i miejsce jakości życia w nowoczesnym leczeniu chorych na raka płuca

The role and place of the health related quality of life in the modern management of lung cancer patients OncoReview 2011; 4(4): 248-255. DOI:
STRESZCZENIE

Jakość życia to osobisty sposób postrzegania przez jednostkę pozycji zajmowanej w życiu w kontekście kultury i systemu wartości oraz w odniesieniu do stawianych sobie celów, oczekiwań i obaw. Chorzy zmieniają postrzeganie jakości życia, uwzględniając też aspekt choroby. Poprawiają się możliwości diagnostyczne i wyniki leczenia onkologicznego, co oznacza, że jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia ma coraz większe znaczenie. Metody chirurgiczne w obrębie klatki piersiowej wiążą się najczęściej z obniżeniem jakości życia, szczególnie w okresie okołooperacyjnym i niedługo po zabiegu. Dodanie chemioterapii lub radioterapii nie obniża bardziej jakości życia tych chorych. Celem chemioterapii jest przede wszystkim zmniejszenie lub ustąpienie dolegliwości związanych z nowotworem, uzyskanie obiektywnej odpowiedzi, wydłużenie czasu przeżycia, jak również poprawa jakości życia. Osoby chore na raka płuca swoją jakość życia oceniają niżej niż osoby niechorujące na raka. Zarówno chemioterapia wielolekowa oparta na związkach platyny, jak i nowe, molekularne metody celowane poprawiają zasadniczo jakość życia, jednakże w tym zakresie wciąż brak randomizowanych i prospektywnych badań uwzględniających nie tylko aspekty obiektywne, ale i subiektywne choroby. Badania w zakresie subiektywnych aspektów choroby stają się coraz ciekawsze. Pierwsze, pilotażowe badania wskazują, że cechy temperamentu oraz wybrane strategie radzenia sobie z chorobą mogą mieć związek z procesem terapeutycznym, a nawet wpływać na niego i być czynnikami predykcyjnymi wyników leczenia, bez wątpienia poprawiając jakość życia w chorobie.

ABSTRACT

Quality of life is a personal perception of the individual position held in the life, within the context of culture and value system and in relation to their objectives, expectations and worries. Patients perceptions of quality of life is changing during the treatment, taking into account the aspect of the disease. Diagnostic capabilities and the results of oncological treatment have been improving, consequently the health-related quality of life becomes more and more important. Surgical methods in lung cancer patients are associated with decreased of quality of life, particularly in the perioperative period and shortly after surgery. The addition of chemotherapy or radiation after surgery therapy does not reduce the quality of life of these patients. The main aim of chemotherapy is a reduction or relief of symptoms associated with cancer, obtaining objective response, prolonged survival, as well as improving the quality of life. Lung cancer patients assess their quality of life lower than healthy individuals. Multidrug chemotherapy based on platinum, as well as new targeted molecular methods, improve the general quality of life, but in this area prospective and randomized trials, take account not only aspects of the objective, but subjective illness as well. Research on subjective aspects of the disease are becoming more and more interesting, and initial studies suggest that temperament traits and selected strategies for coping with the disease might be related, and even influence the therapeutic process, as well as be predictors of treatment outcome, no doubt enhancing the health-related quality of life.

POPRZEDNIE NUMERY