Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Piotr Plecka

Otrzymano/Received: 08.08.2018. Zaakceptowano/Accepted: 09.10.2018.

Świeży zawał serca u pacjentki w wieku podeszłym leczonej z powodu raka płuca

Acute myocardial infarction in an elderly patient treated for lung cancer OncoReview 2018; 3(31): 76-79. DOI: 10.24292/01.OR.0901018
STRESZCZENIE

Wzrost liczby pacjentów w wieku podeszłym stwarza konieczność wytyczenia nowych standardów postępowania onkologicznego dla tej grupy wiekowej. Opisano przypadek pacjentki w wieku podeszłym, która była leczona z powodu zaawansowanego miejscowo drobnokomórkowego raka lewego płuca. Ze względu na podejrzenie choroby wieńcowej, obecność nadciśnienia tętniczego oraz wiek chora została zakwalifikowana do leczenia systemowego według schematu KE (karboplatyna + etopozyd). Pod koniec wlewu karboplatyny pojawiły się elektrokardiograficzne cechy zawału serca i wysokie stężenia troponiny I. Leczenie przerwano, włączono typowe leczenie farmakologiczne. Po kilku dniach założono trzy stenty typu DES do tętnic wieńcowych. Ponownie podjęto próbę chemioterapii, ale według schematu PE (cisplatyna i etopozyd), po którym wystąpiły: niewydolność oddechowa, zespół lizy guza i pancytopenia. Wówczas zrezygnowano z terapii systemowej. Chorą napromieniono w obszarze guza i mózgowia. Pacjentka żyje 16 miesięcy od rozpoczęcia leczenia bez cech progresji choroby. Wobec braku onkologicznych standardów leczenia pacjentów w starszym wieku niezbędna jest indywidualizacja terapii w tej grupie wiekowej.

ABSTRACT

There is a growing number of elderly patients, so it is necessary to create new standards of oncologic care for such individuals in order to provide them with the best possible treatment. An elderly woman was treated for locally advanced small-cell lung cancer. Due to the suspicion of coronary disease, arterial hypertension and age, anti-cancer treatment with carboplatin and etoposide was recommended. When carboplatin infusion came to a stop, signs of myocardial infarction in ECG as well as elevated levels of troponin I were reported. Originally, non-invasive treatment was introduced, but several days later three DES stents were placed in coronary arteries. An attempt was made to treat the patient with cisplatin and etoposide, after which respiratory failure, tumor lysis syndrome and pancytopenia occurred. That is why chemotherapy was discontinued at the time. The patient’s tumor area and brain was irradiated. 16 months later, she is still alive without signs of disease progression. New oncologic standards should be elaborated in order to ensure appropriate treatment for elderly patients.

POPRZEDNIE NUMERY