Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Przemysław Gałązka, Ewa Demidowicz, Natalia Bartoszewicz, Krzysztof Czyżewski, Zbigniew Serafin, Patrycja Zalas-Więcek, Jan Styczyński

Otrzymano/Received: 3.04.2018. Zaakceptowano/Accepted: 4.06.2018.

Odbarczające interwencje chirurgiczne i trójlekowa terapia przeciwgrzybicza w brzuszno-sercowo-płucnej inwazyjnej aspergilozie

Multiple debulking surgery and triple antifungal therapy in abdominal-cardiac- -pulmonary invasive aspergillosis OncoReview 2018; 2(30): 33-37. DOI: 10.24292/01.OR.041618
STRESZCZENIE

Dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną należą do grupy wysokiego ryzyka inwazyjnej choroby grzybiczej, która u części pacjentów może mieć postać klinicznie opornej infekcji. Celem pracy jest opis nietypowego przypadku 17-letniego chłopca z wczesną postacią rozsianej potwierdzonej inwazyjnej aspergilozy, w przebiegu której doszło do masywnego zajęcia struktur jamy brzusznej w postaci licznych ropni oraz zajęcia płuc i wsierdzia. U pacjenta zastosowano dwulekową, a następnie trójlekową terapię przeciwgrzybiczą i równolegle przeprowadzono kilka zabiegów chirurgicznych o charakterze zmniejszającym objętość grzybniaków. Przebieg kliniczny wskazywał na dużą oporność zakażenia grzybiczego i miał niekorzystne zejście. W pracy przedstawiono dotychczasowe niewielkie doświadczenie w zakresie trójlekowej terapii przeciwgrzybiczej, aspergilozy jamy brzusznej oraz aspergilozowego zapalenia wsierdzia. Wskazano również możliwe przyczyny niepowodzenia terapii przeciwgrzybiczej u chorych w immunosupresji.

ABSTRACT

Children with acute leukemia are at a high risk of invasive fungal disease, which might manifest itself as clinically-resistant entity. The objective of this paper is to present an unusual clinical case of 17-year-old patient treated for acute lymphoblastic leukemia, with early development of disseminated invasive aspergillosis, involving the abdominal, pulmonary and cardiac structures. The patient was subjected to a combined targeted double, and later triple, antifungal therapy together with several debulking surgical interventions. The clinical course indicated a highly clinically-resistant invasive fungal disease, and the treatment was unsuccessful in this case. Limited current experience in triple antifungal therapy, abdominal aspergillosis, Aspergillus endocarditis, and possible causes of failure of antifungal therapy are discussed in the paper.

POPRZEDNIE NUMERY