Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Katarzyna Kryszczyszyn-Musialik, Grzegorz Słomian

Otrzymano/Received: 15.01.2018. Zaakceptowano/Accepted: 14.03.2018.

Pazopanib w terapii mięsaka jasnokomórkowego – opis przypadku

Pazopanib in clear cell sarcoma therapy OncoReview 2018; 1(29): 24-27. DOI: 10.24292/01.OR.140318
STRESZCZENIE

Mięsak jasnokomórkowy jest rzadkim mięsakiem tkanek miękkich cechującym się występowaniem swoistej translokacji t(12;22)(q13;q12). Ze względu na pewne podobieństwa do czerniaka zwany jest również czerniakiem tkanek miękkich. Nowotwór ten ma charakterystyczny przebieg kliniczny. Występuje głównie u osób młodych w postaci wolno rosnącego guza, który następnie przebiega agresywnie. Przerzutuje drogą chłonną do okolicznych węzłów chłonnych, przerzuty odległe najczęściej lokalizują się w płucach. Zaawansowaną postać choroby charakteryzują bardzo agresywny przebieg i oporność na klasyczną chemioterapię.

ABSTRACT

Clear cell sarcoma (CCS) is a rare soft-tissue sarcoma and is characterized by a translocation t(12;22) (q13;q12). Because of some similarities to maligned melanoma it is called melanoma of soft parts. CCS has characteristic clinical features. It is commonly reported in young adults as slowly growing tumor followed by aggressive course. Its features are: regional lymph node spread and tendency for local recurrence and a propensity for pulmonary metastasis. Metastatic CCS is a very aggressive disease with pure prognosis. Conventional chemotherapy has little role to play in the management of CCS. The article presents the case of a patient with metastatic CCS with massive lung dissemination, metastatic in liver, left adrenal, pelvis and superficial soft tissue. In patient pazopanib therapy resulted in nine-month control of the disease.

POPRZEDNIE NUMERY