Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Joanna Kufel-Grabowska

Otrzymano/Received: 6.02.2018. Zaakceptowano/Accepted: 23.03.2018.

Zastosowanie fulwestrantu u pacjentek z rozpoznaniem zaawansowanego raka piersi – opisy przypadków

The use of fulvestrant in patients with advanced breast cancer OncoReview 2018; 1(29): 15-18. DOI: 10.24292/01.OR.230318
STRESZCZENIE

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, ale dzięki szybkiej diagnostyce i skutecznym metodom terapeutycznym wiąże się z dobrym rokowaniem. U niektórych pacjentek z zaawansowaną chorobą obserwuje się wieloletnie przeżycie, dlatego niezwykle ważny jest odpowiedni dobór terapii, a także monitorowanie przebiegu choroby oraz działań niepożądanych zastosowanego leczenia. Powolny przebieg raka hormonozależnego oraz mnogość możliwości terapeutycznych stanowią prawdziwe wyzwanie w terapii paliatywnej. Zastosowanie fulwestrantu u obu przedstawionych chorych wiązało się z dobrą odpowiedzią na leczenie, w żaden sposób nie upośledzało codziennego funkcjonowania przez długi czas.

ABSTRACT

Breast cancer is the most common malignancy in women in Poland and the entire world, but thanks to early diagnostics and efficacious therapeutic methods, its prognosis is good. In some patients with advanced breast cancer, long-term survival is observed, which is why it is essential to select the most appropriate therapy, and to follow up on the course of disease and possible adverse events related to the treatment applied. The slow development of hormone-receptor-positive cancer, and a multitude of therapeutic options constitute a real challenge in palliative treatment. The use of fulvestrant resulted in a good response in both of the presented cases, and did not in any way comprise the daily lives of the patients over a long period of time.

POPRZEDNIE NUMERY