Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Nicola Szeja, Sebastian Grosicki

Otrzymano/Received: 24.06.2017. Zaakceptowano/Accepted: 10.09.2017.

Znaczenie interwencji żywieniowej dla procesu terapeutycznego chorych na nowotwory hematologiczne

Importance of nutritional intervention for the therapeutic process of haematological malignancies OncoReview 2017; 4(28): 184-191. DOI: 10.24292/01.OR.100917
STRESZCZENIE

Zachorowalność na nowotwory, w tym również te należące do niezwykle zróżnicowanej grupy nowotworów hematologicznych, w populacji światowej stale wzrasta. Istotną kwestią jest fakt, iż w ich wyniku najczęściej dochodzi do mimowolnej utraty masy ciała, której następstwem są nieprawidłowości stanu odżywienia pacjenta oraz związane z nimi: powikłania pooperacyjne, zmniejszona odpowiedź na leczenie, zwiększone ryzyko upadków, zakażeń szpitalnych, obniżenie jakości życia i wzrost ryzyka zgonu. Dlatego należy dążyć do identyfikacji zaburzeń stanu odżywienia pacjenta, co pozwoli na wdrożenie właściwej interwencji żywieniowej, a dzięki temu – na poprawę wyników klinicznych oraz terapeutycznych. Ważne jest przy tym ustalanie dietoterapii na podstawie bieżącego stanu zdrowia, występujących niedoborów i zaburzeń, planowanego okresu żywienia oraz możliwości przygotowania i spożycia poszczególnych posiłków.

ABSTRACT

The incidence of malignancies, including haematological malignancies, is increasing among the world population. The most important issue is the fact that as a result of these malignancies, a patient involuntarily losses body weight which is caused by improper manner of nutrition and connected with it: postoperative complications, decreased response to treatment, increased risk of collapses, hospital-acquired infection and the increased risk of demise. Thus, one should strive to identify the nutrition disorders and that will enable to introduce a proper nutrition intervention and improve the clinic and therapeutic results. At the same time, it is crucial to arrange a diet therapy on the basis of the patient’s current state of health, deficiencies and disorders, planned nutrition period and the possibility of preparation and consumption of specific meals.

POPRZEDNIE NUMERY