Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Jan Styczyński

Otrzymano/Received: 12.03.2017. Zaakceptowano/Accepted: 9.08.2017.

Zapalenia płuc u pacjentów po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

Pneumonia in patients after hematopoietic stem cell transplantation OncoReview 2017; 3(27): 126-138. DOI: 10.24292/01.OR.090817
STRESZCZENIE

Zapalenia płuc są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów pacjentów po przeszczepianiu komórek krwiotwórczych. Celem tej pracy jest przedstawienie problematyki zapaleń płuc w tej grupie, ze szczególnym naciskiem na inwazyjną aspergilozę płucną i cytomegalię jako postacie najczęstsze etiologicznie. Praca ma charakter praktycznego podejścia do strategii diagnostyczno-terapeutycznej zapaleń płuc po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych: omówiono aktualnie obowiązujące definicje zakażeń i poziomów rozpoznania zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych, z uwzględnieniem etiologii grzybiczej, wirusowej i bakteryjnej; epidemiologię i czynniki ryzyka rozwoju oraz śmiertelności w zapaleniach płuc; diagnostykę inwazyjną i nieinwazyjną, w tym radiologiczną i laboratoryjną; metody profilaktyki farmakologicznej i środowiskowej oraz metody terapii w zakażeniach grzybiczych, pneumocystozowych, wirusowych i bakteryjnych.

ABSTRACT

Pneumonia is one of the most frequent cause of death after hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). The objective of this review is to present various aspects of pneumonia in this group of patients, with focus on invasive pulmonary aspergillosis and cytomegalovirus disease, being the most frequent etiological causes of pneumonia after HSCT. The review is aimed at practical approach to diagnostic and therapeutic management of pneumonia after HSCT with special attention to: definitions of infections and level of diagnosis of upper and lower respiratory tract infections, including issues specific for invasive fungal disease, pneumocystosis, cytomegalovirus disease, community acquired respiratory viral infections and bacterial pneumonia. Another topics analyzed in the review are: epidemiology and risk factors for development of infection and risk of death due to pneumonia; invasive and non-invasive diagnostics, including imaging and laboratory biomarkers; methods of pharmacological and environmental prophylaxis and specific targeted therapy of pneumonia after HSCT.

POPRZEDNIE NUMERY