Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Agnieszka Buraczewska, Joanna Kardas, Beata Młot, Wojciech Solarek, Anna Waśko-Grabowska

Otrzymano/Received: 6.03.2017. Zaakceptowano/Accepted: 30.05.2017.

Niedoczynność tarczycy spowodowana terapią kabozantynibem raka jasnokomórkowego nerki – opis przypadku, doświadczenia własne

Hypothyroidism caused by cabozantinib therapy of clear cell renal cell carcinoma – case report, own experience OncoReview 2017; 3(27): 121-125. DOI: 10.24292/01.OR.300517
STRESZCZENIE

Kabozantynib, najnowszy wśród dostępnych w Polsce leków stosowanych w terapii raka nerkowokomórkowego, zarejestrowany w tym wskazaniu przez Europejską Agencję Leków (EMA, European Medicines Agency) we wrześniu 2016 r., jest od listopada 2016 r. dostępny w kilku ośrodkach onkologicznych w Polsce w ramach programu rozszerzonego dostępu do leku. Pierwotna niedoczynność tarczycy to częste zjawisko podczas terapii niektórymi inhibitorami kinaz tyrozynowych (TKI, thyrosine kinase inhibitor). Doniesienia na temat jej występowania podczas leczenia kabozantynibem, który należy do tej grupy leków, są dotąd nieliczne. Prezentujemy przypadek szybko rozwijającej się, klinicznie jawnej niedoczynności tarczycy po kabozantynibie oraz przytaczamy dane dotyczące tego powikłania w leczonej przez nas grupie chorych.

ABSTRACT

Cabozantinib, the latest available in Poland medication for the treatment of renal cell carcinoma, registered in this indication by the European Medicines Agency (EMA) in September 2016, has been available in several cancer centers in Poland since November 2016 as part of the expanded access program. Primary hypothyroidism is a common complication during thyrosine kinase inhibitors (TKI) treatment, although there are few reports of its occurrence during treatment with cabazantinib, which belongs to this medication group. We present a case of rapid development of clinically apparent hypothyroidism after cabozantinib treatment and report data on this complication in the group of our patients.

POPRZEDNIE NUMERY