Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Katarzyna Walkiewicz, Ewa Nowakowska-Zajdel, Joanna Strzelczyk, Michał Walczak, Angelika Copija, Karolina Janion, Małgorzata Muc-Wierzgoń

Otrzymano/Received: 28.06.2017. Zaakceptowano/Accepted: 20.07.2017.

Rola aktywacji receptorów dla insulinopodobnych czynników wzrostu w raku jelita grubego

The role of activation of insulin-like growth factors in colorectal cancer OncoReview 2017; 3(27): 116-120. 10.24292/01.OR.200717
STRESZCZENIE

Współwystępowanie zaburzeń metabolicznych jest uznanym czynnikiem ryzyka rozwoju raka jelita grubego, który obecnie zajmuje czołowe miejsce wśród przyczyn chorobowości z powodu nowotworów złośliwych na świecie. Patogeneza rozwoju raka jelita nadal jednak nie została dobrze poznana. Wśród postulowanych mechanizmów nowotworzenia wymienia się aktywację systemu insulinopodobnych czynników wzrostu. O ich roli donoszą zarówno obserwacje epidemiologiczne, jak i kliniczne. W prezentowanym artykule autorzy dokonują syntezy dotychczasowej wiedzy na temat znaczenia aktywacji szlaku insulinopodobnych czynników wzrostu w rozwoju raka jelita grubego.

ABSTRACT

Co-occurrence of metabolic disorders is a recognized risk factor for the development of colorectal cancer which is currently the leading cause of morbidity due to malignant neoplasms in the world. The pathogenesis of colorectal cancer is not well understood yet. Among the postulated neoplastic mechanisms is the activation of insulin-like growth factors, with both epidemiological and clinical observations of their role. In this paper, the authors synthesize the current knowledge about the importance of activation of insulin-like growth factors in the development of colorectal cancer.

POPRZEDNIE NUMERY