Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Joanna Kardas, Agnieszka Buraczewska, Paweł Chrom, Anna Waśko-Grabowska, Beata Młot, Cezary Szczylik

Otrzymano/Received: 23.04.2017. Zaakceptowano/Accepted: 31.05.2017.

Ocena skuteczności i toksyczności leczenia ukierunkowanego molekularnie w zaawansowanym raku niedrobnokomórkowym płuca. Doświadczenia jednego ośrodka

The evaluation of the efficacy and toxicity of targeted treatment in non-small cell lung cancer patients – single centre experience OncoReview 2017; 2(26): 92-97. DOI: 10.24292/01.OR.300617.7.
STRESZCZENIE

Wstęp: U chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacją aktywującą w genie dla receptora naskórkowego czynnika wzrostu podstawą leczenia onkologicznego są inhibitory kinazy tyrozynowej. Cel: Ocena skuteczności i toksyczności terapii drobnocząsteczkowymi inhibitorami kinazy tyrozynowej u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca leczonych w jednym ośrodku. Materiał i metody: Analizie retrospektywnej poddano kolejnych chorych leczonych w latach 2012– 2016 przy użyciu drobnocząsteczkowych inhibitorów kinazy tyrozynowej: gefitynibu, erlotynibu lub afatynibu. W badaniu oceniano: odsetek obiektywnych odpowiedzi będący sumą całkowitych remisji oraz częściowych odpowiedzi, czas wolny od progresji choroby, całkowity czas przeżycia oraz działania niepożądane zgodnie ze skalą Common Terminology Criteria for Adverse Events. Wyniki: Grupę badaną stanowiło 16 osób. Odsetek obiektywnych odpowiedzi wyniósł 50%. Mediany czasu wolnego od progresji i całkowitego przeżycia wyniosły odpowiednio 8,7 i 22,9 miesiąca. Zaobserwowane działania niepożądane miały głównie 1. i 2. stopień nasilenia i najczęściej były to: hiponatremia, hiperbilirubinemia, toksyczność skórna i śluzówkowa. Odnotowano jeden zgon z powodu powikłań infekcyjnych. Wnioski: W badanej populacji skuteczność i profil toksyczności drobnocząsteczkowych inhibitorów kinazy tyrozynowej w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca okazały się zbliżone do podawanych w literaturze.

ABSTRACT

Introduction: Tyrosine kinase inhibitors (TKI) are the standard of treatment in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) with EGFR (endothelial growth factor receptor) gene activating mutation. Objective: The evaluation of the efficacy and toxicity of TKI drugs in NSCLC patients treated in single centre. Material and methods: NSCLC patients treated with TKI (gefitinib, erlotynib, afatinib) between 2012– 2016 were retrospectively analysed. We evaluated: overall response rate (ORR) which is the sum of complete responses (CR) and partial remissions (PR), progression free survival (PFS), overall survival (OS) and adverse events (AE) according to CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) scale. Results: The study group were 16 patients ORR was 50% (CR: 1, PR: 7). Median PFS and OS was 8,7 and 22,9 months respectively. Adverse events observed mainly in stage 1 and 2 were related to hyponatraemia, hyperbilirubinemia, skin toxicity and mucositis. There was one death reported due to infectious complications. Conclusion: The efficacy and toxicity of TKI in study group were found to be similar to those described in the literature.

POPRZEDNIE NUMERY