Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Sławomir Blamek

Otrzymano/Received: 4.03.2017. Zaakceptowano/Accepted: 21.03.2017.

Radioterapia u pacjentów z kardiologicznymi wszczepialnymi urządzeniami elektronicznymi – doświadczenia kliniczne

Radiotherapy in patients with cardiac implantable electronic devices – clinical experience OncoReview 2017; 2(26): 64-69. DOI: 10.24292/01.OR.300617.2.
STRESZCZENIE

Liczba pacjentów z wszczepionymi kardiologicznymi urządzeniami elektronicznymi wzrasta, a ze względu na ciągle rosnącą częstość występowania nowotworów wielu z nich będzie wymagało leczenia onkologicznego. Przyjmuje się, że co najmniej połowa leczonych z powodu nowotworu złośliwego wymaga zastosowania radioterapii. Co prawda dostępne wyniki badań in vitro dostarczają wskazówek na temat wrażliwości urządzeń wszczepialnych na promieniowanie jonizujące, ale warunki, w których prowadzono te doświadczenia, często różnią się od spotykanych w codziennej praktyce klinicznej. W trakcie radioterapii unika się bezpośredniego naświetlania urządzeń, a dawki promieniowania dostarczane do generatorów impulsów są znacznie mniejsze niż dostarczane w doświadczeniach in vitro. W niniejszym opracowaniu podsumowano najważniejsze obserwacje kliniczne z radioterapii pacjentów z wszczepionym urządzeniem elektronicznym oraz podano praktyczne wskazówki dla klinicystów i fizyków uczestniczących w planowaniu leczenia promieniami.

ABSTRACT

The number of patients with cardiac implantable electronic devices (CIEDs) constantly increases and due to growing incidence of cancer, many of them will require an anticancer treatment. At least a half of patients treated for malignant neoplasms, apart from other treatment methods, require radiotherapy. Although papers presenting the results of in vitro studies provide clues on the susceptibility of CIEDs to ionizing radiation, the research methods used often stand out from typical clinical situations. Direct irradiation of the devices is avoided and the doses delivered to pulse generators are far below those seen in the in vitro studies. In this review the most important clinical observations made during irradiation of patients with CIEDs are summarized and practical directions for physicians and physicists involved in radiation treatment planning and delivery are given.

POPRZEDNIE NUMERY