Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Marek Kowalczyk, Michał Piątek, Dorota Imielska-Zdunek, Aleksandra Derra, Aleksandra Zemła, Agnieszka Boratyn-Nowicka

Otrzymano/Received: 28.02.2017. Zaakceptowano/Accepted: 10.03.2017.

Rak nosogardła – możliwości leczenia chorych z pierwotnie uogólnioną chorobą nowotworową

Nasopharyngeal carcinoma – treatment possibilities in patients with primary metastatic carcinoma OncoReview 2017; 1(25): 44-48. DOI: 10.5604/01.3001.0009.7407.
STRESZCZENIE

Praca przedstawia sposoby efektywnego leczenia pierwotnie uogólnionej postaci raka nosogardła, zarówno przyczynowego, jak i objawowego, z uwzględnieniem dostępnych terapii (chemioterapia, terapie celowane, radioterapia), ponadto zawiera opis przypadku. Na skutek leczenia u opisanego chorego uzyskano zadowalającą kontrolę choroby oraz przeżycie całkowite zdecydowanie powyżej przewidywanego – 53 miesiące od początkowej diagnozy i 41 miesięcy od momentu stwierdzenia uogólnienia choroby.

ABSTRACT

This article presents methods of effective treatment of primary metastatic nasopharyngeal carcinoma, both causative and symptomatic, taking into account possible available treatment therapies (chemotherapy, targeted therapy, radiotherapy), and includes a case report. The applied treatment allowed for satisfactory control of the disease and much higher overall survival than expected – the patient survived for 53 months from the initial diagnosis and 41 months from being diagnosed with metastatic carcinoma.

POPRZEDNIE NUMERY