Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Katarzyna Kryszczyszyn-Musialik, Ludmiła Dolczak, Grzegorz Słomian

Otrzymano/Received: 19.01.2017. Zaakceptowano/Accepted: 17.03.2017.

Rola weryfikacji histopatologicznej, trudności terapeutyczne i leczenie przeciwzakrzepowe w paliatywnej chemioterapii chorej z niedoborem antytrombiny oraz rakiem jelita grubego i rakiem macicy w wywiadzie

The role of histopathological examination, therapeutic difficulties and thromboembolism treatment during palliative chemotherapy in patient with antithrombin deficiency, colon cancer and endometrial cancer OncoReview 2017; 1(25): 28-31. DOI: 10.5604/01.3001.0009.7410.
STRESZCZENIE

Paliatywna chemioterapia pacjentów obciążonych trombofilią stanowi wyzwanie dla onkologów klinicznych. Zaplanowanie odpowiedniej terapii przeciwnowotworowej najbezpieczniejszej dla danego pacjenta przy maksymalnej aktywności terapeutycznej wiąże się także z odpowiednią profilaktyką i leczeniem przeciwzakrzepowym. W artykule przedstawiono opis przypadku pacjentki z niedoborem antytrombiny oraz rakiem jelita grubego i rakiem macicy w wywiadzie. Leczenie z powodu rozsiewu do węzłów chłonnych rozpoczęto po ustaleniu rozpoznania histopatologicznego z pobranego węzła chłonnego, potwierdzającego rozsiew raka macicy. Zastosowano karboplatynę i paklitaksel, podano 4 cykle leczenia. Dalsza terapia nie była możliwa ze względu na toksyczność hematologiczną i polineuropatię. W jej trakcie stosowano wtórną profilaktykę przeciwzakrzepową acenokumarolem, modyfikowaną przed zabiegami chirurgicznymi. Uzyskano poprawę kliniczną, zmniejszenie pakietów węzłowych i odpowiedź markerową. Nie obserwowano epizodów zakrzepowych i powikłań krwotocznych. U chorych z co najmniej 2 nowotworami złośliwymi w wywiadzie należy dążyć do ustalenia rozpoznania histopatologicznego przed rozpoczęciem leczenia rozsiewu, co pozwoli uniknąć niewłaściwej terapii, często powikłanej toksycznością.

ABSTRACT

Palliative chemotherapy in patients with thrombophilia is a challenge for clinical oncologists. On one hand the optimal treatment should be very safe for patient, on the other hand – as effective as possible. That therapy is also connected with proper thromboprophylaxis. The incidence of multiple cancers is a serious problem of modern oncology. In patients whose medical history includes two or more cancers, it is essential to obtain histopathological diagnosis before the administration of treatment of disseminated disease. It allows to avoid improper therapy which is often toxic. The article presents the case of a patient with antithrombin deficiency and two cancers in medical history: colon cancer and endometrial cancer. The treatment of the patient because of the metastatic cancer was started after the histopathological diagnosis. In metastatic lymph node the endometrial cancer was recognized. The carboplatin and paclitaxel were used in the therapy. The treatment was conducted in four course chemotherapy. It revealed considerable polyneuropathy and hematologic toxicity limiting from further therapy. Treatment allowed to obtain biochemical response, decrease of metastases and the condition of a patient improved. During the systemic therapy thromboprophylaxis with acenocumarol was used. The incidence of venous thromboembolism or bleeding complications were not noticed.

POPRZEDNIE NUMERY