Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Andrzej Nowicki, Beata Kosicka, Marzena Lemanowicz

Otrzymano/Received: 20.09.2016. Zaakceptowano/Accepted: 8.02.2017.

Satysfakcja z życia a zachowania prozdrowotne w zakresie zapobiegania rakowi piersi i jego wcześniejszego wykrywania u kobiet aktywnych fizycznie

Satisfaction with life and health-promoting behaviours in the context of prevention and early detection of breast cancer in physically active women OncoReview 2017; 1(25): 5-14. DOI: 10.5604/01.3001.0009.7403.
STRESZCZENIE

Cel: Ocena wpływu satysfakcji z życia u kobiet aktywnych fizycznie na zachowania prozdrowotne w zakresie zapobiegania rakowi piersi i jego wczesnego wykrywania. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w klubie fitness w Bydgoszczy w 2015 r. na 100 kobietach. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety oraz Skala Satysfakcji z Życia. Wyniki: Kobiety w wieku 25–34 lata stanowiły 57% badanych, w mieście mieszkało 82% z nich, 74% miało wykształcenie średnie/wyższe. 67% oceniło swoją wiedzę na temat raka piersi i programu profilaktyki jako dobrą, 65% uważało, że przed nowotworem nie można się uchronić, 68% sporadycznie spożywało alkohol. Samobadanie piersi prowadziło 89% respondentek, natomiast 68,4% badanych w wieku 25–34 lata uważało nadwagę/otyłość za czynnik ryzyka raka. 61,5% kobiet w wieku 45–60 lat paliło papierosy. Respondentki mieszkające w mieście na aktywność fizyczną poświęcały godzinę więcej niż mieszkanki wsi. Samobadanie piersi wykonywało 93,2% kobiet z wykształceniem średnim/ wyższym. Badane uzyskały wysokie wyniki w skali satysfakcji z życia, średnio 25,69 pkt, kobiety te rzadziej paliły papierosy i częściej wykonywały samobadanie piersi (95,5%). Wnioski: Kobiety aktywne fizycznie dobrze oceniają poziom swojej wiedzy dotyczącej zachowań prozdrowotnych, prowadzą zdrowy tryb życia i unikają czynników ryzyka raka piersi. Kobiety aktywne fizycznie mają wysoki poziom satysfakcji z życia, szczególnie mężatki i kobiety wykształcone; nie koreluje on z wiekiem, miejscem zamieszkania, wykształceniem ani stanem cywilnym. Kobiety z wysokim poziomem satysfakcji z życia w większym stopniu dbają o zdrowie, badają regularnie piersi i uczestniczą w badaniach profilaktycznych.

ABSTRACT

Objective: Assessment of the impact of life satisfaction in physically active women on their health-promoting behaviours in terms of prevention and early detection of breast cancer. Materials and methods: The study, involving 100 women, was carried out in a fitness centre in Bydgoszcz in 2015. The research instruments used included the authors’ self-designed questionnaire and the SWLS life satisfaction score. Results: Women aged 25–34 constituted 57% of the study participants, with 82% of them domiciled in the city, and 74% of them holding secondary or higher education qualifications. 67% of them assessed their knowledge about breast cancer and breast cancer prevention programme as good, 65% of them believed it was impossible to protect oneself from cancer, 68% of them occasionally consumed alcohol. 89% of the respondents engaged in breast self-examination, and 68.4% of the subjects aged 25–34 considered excessive weight/obesity as a risk factor. 61.5% of women aged 45–60 were smokers. Respondents living in the city would dedicate one hour more for physical activity than those from the countryside. 93.2% of women with secondary/tertiary education carried out breast self-examination. Surveyed women received high scores on the scale of life satisfaction, averaging 25.69 points, they were less likely to smoke cigarettes, and more likely to engage in breast self-examination (95.5%). Conclusions: Physically active women assess their knowledge on health-promoting behaviours well, lead a healthy lifestyle, and avoid breast cancer risk factors. Physically active women accomplish a high level of life satisfaction, which is especially true for married women with a higher education degree. On the other hand, life satisfaction does not correlate with age, place of residence or marital status. Women presenting a high level of life satisfaction are more involved in health-promoting behaviours, carry out regular breast self-examination, and undergo preventative medical check-ups.

POPRZEDNIE NUMERY