Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Andrzej Nowicki, Zbigniew Kula, Marzena Lemanowicz

Otrzymano/Received: 22.03.2016. Zaakceptowano/Accepted: 20.07.2016.

Analiza 7965 kolonoskopii przesiewowych i wyniki leczenia wykrytych raków jelita grubego – doświadczenia jednego ośrodka

Analysis of 7965 screening colonoscopies and treatment results of detected colorectal cancers – experiences of one center OncoReview 2016; 3(23): 134-142. DOI: 10.5604/20828691.1220903.
STRESZCZENIE

Wstęp: Rak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u osób obojga płci. Stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce i na świecie. Skuteczną metodą, zapobiegającą rozwojowi raka jelita grubego (RJG), jest wykrywanie polipów w trakcie kolonoskopii przesiewowej i ich usuwanie. Cel pracy: Celem pracy była ocena wyników badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego za pomocą kolonoskopii. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na podstawie analizy dokumentacji medycznej 7965 pacjentów poddanych kolonoskopii przesiewowej w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy w ramach ogólnopolskiego Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w latach 2000–2014. Dane o pacjentach uzyskano z bazy informatycznej szpitala. Wyniki: Polipy usunięto u 2900 osób (36,4%), w tym u 1885 (23,6%) były to gruczolaki, które częściej występowały u mężczyzn (32,9%). Gruczolaki cewkowe stwierdzono u 1685 osób (21,1%), cewkowo-kosmkowe – u 157 (2%), a kosmkowe – u 43 (0,5%). Wykryto 63 (0,79%) przypadki raka jelita grubego w różnym stopniu zaawansowania klinicznego, w tym u 3 osób gruczolakoraka in situ. Prawdopodobieństwo 5-letniego przeżycia u osób, u których wykryto raka jelita grubego, wyniosło 74%, natomiast 10-letniego – 63%. Wnioski: Wskaźnik wykrytych za pomocą kolonoskopii przesiewowych polipów, gruczolaków i raków wyniósł odpowiednio 36,4%, 23,6% i 0,79%. W kolejnych latach wykonywania badań przesiewowych stwierdzono poprawę jakości kolonoskopii, czego wyrazem był wzrost częstości wykrywania gruczolaków.

ABSTRACT

Introduction: Colorectal cancer is one of the most common cancers in both sexes and is one of the leading causes of death in Poland and the world. An effective method to prevent the development of colorectal cancer (CRC) is the detection of polyps during a screening colonoscopy and their removal. Objective: The aim of the study was to evaluate results of screening for early detection of colorectal cancer by colonoscopy. Material and methods: The study was based on analysis of medical records of 7965 patients who underwent colonoscopy as part of the National Screening Program (NSP) for Early Detection of Colorectal Cancer in the 2000–2014 period. Results: Polyps were removed in 2900 (36.4%) patients, among whom 1885 (23.6%) had adenomas, which were more frequent in men (32.9%). Tubular adenomas were observed in 1685 patients (21.1%), tubulo-villous adenomas were detected in 157 patients (2%) and villous adenomas – in 43 (0.5%) of them. Sixty-three (0.79%) colorectal cancers were detected in various clinical stages, including adenocarcinoma in situ in 3 patients. Probability of 5-year survival rate of colorectal cancer amounted to 74% while 10-years survival was reached in 63% of patients. Conclusions: The detection rate of polyps, adenomas and carcinomas thanks to screening colonoscopy was 36.4%, 23.6% and 0.79% respectively, while the probability of 5-year survival was 74%. An improvement in the quality of colonoscopy was observed in subsequent years of the NSP, which translated into better detection of adenomas.

POPRZEDNIE NUMERY