Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Katarzyna Pudełek, Jacek Pudełek, Sergiusz Nawrocki

Otrzymano/Received: 24.06.2016. Zaakceptowano/Accepted: 1.08.2016.

Kardiotoksyczność u chorych na raka piersi po radioterapii – współczesne metody minimalizowania dawki podawanej na serce i dylematy związane z wyborem krytycznych obszarów w sercu do monitorowania rozkładu dawki

Cardiotoxicity in breast cancer patients after radiotherapy – modern methods of minimizing the dose to the heart and dilemmas of choosing critical cardiac structures for monitoring dose distribution OncoReview 2016; 3(23): 113-117. DOI: 10.5604/20828691.1220898.
STRESZCZENIE

Radioterapia u chorych na raka piersi jest ważnym elementem leczenia wielodyscyplinarnego – zmniejsza ryzyko wystąpienia wznowy miejscowej i śmierci wskutek choroby nowotworowej. Może jednak prowadzić także do wtórnych powikłań związanych z obecnością serca w obszarze napromieniania. Uzupełniająca radioterapia raka piersi zwiększa ryzyko choroby wieńcowej serca, zawału serca i śmierci z przyczyn kardiologicznych. Ważne jest ustalenie optymalnego postępowania w celu zminimalizowania kardiotoksyczności. Nowoczesne techniki radioterapii mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju powikłań popromiennych ze strony serca, jednak konieczne jest wyodrębnienie najbardziej wrażliwych struktur w jego obrębie, określenie dawek tolerancji oraz wczesnych metod wykrywania i monitorowania działań niepożądanych.

ABSTRACT

Radiotherapy in breast cancer patients is an important component of multidisciplinary treatment. It reduces the risk of local recurrence and mortality from breast cancer. However, it can lead to secondary effects due to the presence of the heart within the irradiation field. Adjuvant radiation therapy for breast cancer increases the risk of coronary artery disease, myocardial infarction and cardiovascular death. It is important to determine the optimal treatment to minimize cardiotoxicity. Modern radiotherapy techniques may reduce radiation-induced cardiac toxicity, but it is necessary to determine the most sensitive structures within the heart, tolerance doses, and methods for early detection and monitoring of adverse effects.

POPRZEDNIE NUMERY