Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Magdalena Zaborowska, Sebastian Szmit, Cezary Szczylik

Opublikowano: 31.05.2011

Zatorowość płucna wysokiego ryzyka w onkologii

High risk pulmonary embolism in oncology OncoReview 2011; 2(2): 142-147. DOI:
STRESZCZENIE

Zatorowość płucna jest częstym powikłaniem zarówno choroby nowotworowej, jak i prowadzonej terapii onkologicznej. Przedmiotem dyskusji jest stosowanie optymalnej profilaktyki przeciwzakrzepowej w onkologii. Artykuł prezentuje przypadek chorego z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego, który doświadczył powikłań w trakcie skojarzonej terapii lenalidomidem i docetakselem. Na szpitalnym oddziale ratunkowym u chorego rozpoznano gorączkę neutropeniczną z podejrzeniem zapalenia płuc i opłucnej. Tymczasem w klinice onkologii, przeprowadziwszy diagnostykę zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, rozpoznano dodatkowo zatorowość płucną wysokiego ryzyka. Artykuł prezentuje przykład interdyscyplinarnej efektywnej diagnostyki i leczenia pacjenta onkologicznego z powikłaniami po chemioterapii. W dyskusji przedstawiono obowiązujące rekomendacje amerykańskich i europejskich towarzystw naukowych dotyczące przeciwzakrzepowej profilaktyki pierwotnej i wtórnej u chorych na nowotwory.

ABSTRACT

Pulmonary embolism is a frequent complication of both cancer and the oncologic therapy. There is still discussed the subject of optimal antithrombotic prophylaxis in oncology. This article presents the patient with metastatic prostate cancer who experienced complications during therapy with lenalidomide and docetaxel. The doctors from emergency department diagnosed in this patient neutropenic fever with suspicion of pneumonia and pleuritis. Meanwhile the diagnostic scheme proceeded in the Department of Oncology according to the guidelines of European Society of Cardiology helped to diagnose high risk pulmonary embolism. The article presents a case report of effective multi-disciplinary diagnosis and treatment of oncological patients with complications after chemotherapy. The discussion includes current obligatory recommendations of the American and European scientific societies for primary and secondary antithrombotic prevention in patients with cancer.

POPRZEDNIE NUMERY