Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Ewa Frączak, Jarosław Dybko, Justyna Rybka, Monika Biedroń, Izabela Dereń-Wagemann, Donata Urbaniak-Kujda, Kazimierz Kuliczkowski, Tomasz Wróbel

Otrzymano/Received: 29.02.2016. Zaakceptowano/Accepted: 18.04.2016.

Wpływ lipegfilgrastymu na odnowę hematologiczną i leczenie wspomagające u pacjentów z nowotworami limfoproliferacyjnymi po megachemioterapii wspomaganej autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych

The effect of lipegfilgrastim on hematopoietic reconstitution and supportive treatment after megachemotherapy with autologous peripheral blood stem cell transplantation in patients with lymphoproliferative malignancies OncoReview 2016; 2(22): 66-71. DOI: 10.5604/20828691.1207984.
STRESZCZENIE

Megachemioterapia wspomagana autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (auto-PBSCT, autologous peripheral blood stem cell transplatation) jest standardową opcją terapeutyczną u chorych poniżej 70. r.ż. ze szpiczakiem plazmocytowym (MM, multiple myeloma) oraz z nawrotową postacią chłoniaków. Do przyspieszenia regeneracji szpiku kostnego po chemioterapii, a tym samym skrócenia czasu trwania ciężkiej neutropenii wykorzystuje się rekombinowane czynniki stymulujące wzrost kolonii granulocytów (G-CSF, granulocyte colony-stimulating factors). Jednym z nich jest lipegfilgrastym – nowy, glikopegylowany G-CSF o przedłużonym działaniu, zarejestrowany do stosowania u dorosłych pacjentów poddanych chemioterapii z powodu nowotworów złośliwych w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania gorączki neutropenicznej. Jak dotąd brakuje danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa tego leku u chorych z nowotworami układu krwiotwórczego, w tym poddawanych procedurze auto-PBSCT. Celem badania była ocena wpływu lipegfilgrastymu na odnowę hematologiczną i leczenie wspomagające po auto-PBSCT u pacjentów z nowotworami limfoproliferacyjnymi. Analizie poddano 30 chorych (12 kobiet i 18 mężczyzn; średnia wieku: 50 ± 13 lat), w tym 13 pacjentów z MM, 5 z chłoniakiem Hodgkina (HL, Hodgkin lymphoma) i 12 z chłoniakami nieziarniczymi (nHL, non-Hodgkin’s lypmhoma). Średnia liczba przeszczepionych komórek CD34+ wynosiła 3,96 ± 1,56 × 106/kg mc. W pierwszej dobie po auto-PBSCT chorzy otrzymywali jednorazowe, podskórne iniekcje lipegfilgrastymu w dawce 6 mg. Grupę kontrolną stanowiła historyczna grupa 32 pacjentów (13 kobiet i 19 mężczyzn; średnia wieku: 50 lat ± 6,4 roku), w tym 13 z MM, 8 z HL i 11 z nHL, którzy otrzymywali podskórnie filgrastym w dawce 5 μg/kg/24 h od pierwszej doby po przeszczepieniu do momentu uzyskania bezwzględnej wartości neutrofilii (ANC, absolute neutrophil count) > 1,5 × 109/l. Nie stwierdzono znamiennych różnic w czasie regeneracji ANC > 0,5 × 109/l, który w grupie badanej i kontrolnej wynosił odpowiednio 10,65 ± 1,00 vs 11,51 ± 2,29 dnia (p = 0,244). Podobne obserwacje dotyczyły czasu trwania gorączki neutropenicznej (2,16 ± 2,22 vs 1,70 ± 4,17; p = 0,998), odnowy płytek krwi (PLT) > 20 × 109/l (12,41 ± 2,41 vs 13,82 ± 4,48; p = 0,233) czy zapotrzebowania na transfuzje masy erytrocytarnej (0,76 ± 1,07 vs 1,33 ± 2,33; p = 0,414) i płytkowej (11,5 ± 6,9 vs 19,2 ± 17,7; p = 0,08). Odmienne wyniki uzyskano w odniesieniu do czasu trwania hospitalizacji chorych, który był znamiennie krótszy w grupie pacjentów otrzymujących lipegfilgrastym (16,14 ± 14 vs 24,46 ± 6,79; p = 0,000). Lipegfilgrastym jest zatem równie skuteczny jak filgrastym pod względem regeneracji układu krwiotwórczego, czasu trwania gorączki neutropenicznej i zapotrzebowania na transfuzje preparatów krwiopochodnych oraz istotnie skraca czas trwania hospitalizacji chorych z nowotworami limfoproliferacyjnymi po megachemioterapii wspomaganej auto-PBSCT.

ABSTRACT

Megachemotherapy with autologous peripheral blood stem cell transplantation (auto-PBSCT) is a standard treatment option in patients below 70 years of age with multiple myeloma (MM) as well as with relapsed and refractory lymphomas. Recombinant granulocyte colony-stimulating factors (G-CSF) are commonly used to accelerate bone marrow recovery after chemotherapy and reduce the duration of severe neutropenia. Lipegfilgrastim is a glicopegylated G-CSF with prolonged action registered for adult patients with malignant neoplasms in order to reduce the duration of neutropenia and the incidence of febrile neutropenia (FN). So far, there is not enough data to confirm the effectiveness and safety of this drug in patients with hematological malignancies including those undergoing auto-PBSCT. The aim of this study was to determine the effect of lipegfilgrastim on hematopoietic regeneration and supportive care after auto-PBSCT in patients with lymphoproliferative malignancies. The study population consisted of 30 patients (12 female and 18 male; median age: 50 years ± 13), including 13 patients with MM, 5 with Hodgkin’s lymphoma (HL) and 12 with non-Hodgkin’s lymphoma (nHL). The median number of transplanted CD34+ cells was 3.96 ± 1.56 × 106/kg of body mass. On day +1 after auto- -PBSCT, the patients received lipegfilgrastim in a single 6 mg subcutaneous injection. The control group consisted of 32 patients (13 female and 19 male; median age: 50 years ± 6.4), including 13 with MM, 8 with HL and 11 with nHL, who received subcutaneous filgrastim in a dose of 5 μg/kg/day from day +1 after transplantation and continued to an absolute neutrophil count (ANC) > 1.5 × 109/L. There was no significant difference in the time of regeneration ANC > 0.5 × 109/L which was 10.65 ± 1.00 vs. 11.51 ± 2.29 days respectively in the study and control group. Similar observations were noted regarding the duration of febrile neutropenia (2.16 ± 2.22 vs. 1.70 ± 4.17 days; p = 0.998), regeneration of platelets (PLT) > 20 × 109/L (12.41 ± 2.41 vs. 13.82 ± 4.48 days; p = 0.233) and demand for transfusion of red blood cells (0.76 ± 1.07 vs. 1.33 ± 2.33 units; p = 0.414) and platelets (11.5 ± 6.9 vs. 19.2 ± 17.7 units; p = 0.08). Different results were observed for the length of hospitalization, which was significantly shorter in the lipegfilgrastim group (16.14 ± 14 vs. 24.46 ± 6.79 days; p = 0.000). Lipegfilgrastim is as effective as filgrastim with regards to the regeneration of the hematopoietic system, duration of febrile neutropenia, demand for transfusion of blood products and significantly reduces hospitalization in patients with lymphoproliferative malignancies after auto-PBSCT.

POPRZEDNIE NUMERY