Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Sebastian Szmit

Otirzymano/Received: 25.02.2016. Zaakceptowano/Accepted: 18.03.2016.

Obrazowanie toksycznego uszkodzenia serca: wiele zagadnień, wiele pytań

Imaging for Cardiotoxicity: Many Issues, Many Questions OncoReview 2016; 1(21): 18-23. DOI: 10.5604/20828691.1198516.
STRESZCZENIE

None

--
ABSTRACT

None

--

POPRZEDNIE NUMERY