Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Agnieszka Słowik, Joanna Streb, Robert Chrzan, Krzysztof Krzemieniecki

Otrzymano/Received: 15.06.2015. Zaakceptowano/Accepted: 09.07.2015.

Chory na uogólnionego raka nerki leczony skutecznie pazopanibem od czterech lat

Patient with metastatic renal cell carcinoma treated successfully with pazopanib for four years OncoReview 2015; 3(19): 109-116. DOI: 10.5604/20828691.1171780.
STRESZCZENIE

Przedstawiono przypadek pacjenta, u którego w leczeniu pierwszej linii uogólnionego raka nerki zastosowano pazopanib. Mimo niewykonania wcześniej nefrektomii uzyskano odpowiedź na leczenie inhibitorem kinaz tyrozynowych. Po 18 miesiącach od rozpoczęcia terapii paliatywnej usunięto zmienioną nerkę. Po operacji kontynuowano leczenie pazopanibem, uzyskując dalszą remisję choroby. W trakcie 48 miesięcy terapii u pacjenta rozwinęło się nadciśnienie tętnicze. Obserwowano izolowany wzrost stężenia bilirubiny, sporadycznie hipokaliemię oraz całkowite odbarwienie włosów. Nie zanotowano ciężkich działań niepożądanych.

ABSTRACT

We present a case of a patient with metastatic renal cell carcinoma who was treated with pazopanib in the first-line treatment. Although nephrectomy was not performed, there was a positive reaction to the therapy with multi-targeted tyrosine kinase inhibitor. After 18 months of the palliative treatment, the cancerous kidney was surgically removed and pazopanib was restarted with the effect of further disease remission. The development of hypertension, complete hair discoloration and isolated hyperbilirubinemia occurred, and there was occasionally hypokalaemia in laboratory findings within 48 months of therapy. No serious adverse events were reported.

POPRZEDNIE NUMERY