Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Andrzej Ciszewski, Maciej Dąbrowski, Maciej Bęćkowski

Otrzymano/Received: 12.05.2015. Zaakceptowano/Accepted: 10.07.2015.

Ostre zespoły wieńcowe u pacjentów z chorobą nowotworową i chemioterapią – możliwa odrębność kliniczna?

Acute coronary syndrome in patients with concomitant neoplastic disease and chemotherapy. Is clinical distinctness possible? OncoReview 2015; 3(19): 100-102. DOI: 10.5604/20828691.1171775.
STRESZCZENIE

Przedstawiono 2 przypadki pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym i współistniejącą chorobą nowotworową, będących w trakcie chemioterapii. U obu pacjentów obserwowano nietypowy obraz angiograficzny, w którym dominowała duża skrzeplina w naczyniach wieńcowych przy jednoczesnym braku lub minimalnych zmianach miażdżycowych. W obu przypadkach wykonano trombektomię aspiracyjną, usuwając skrzepliny i przywracając prawidłowy przepływ. Tylko u jednego pacjenta istniała potrzeba implantacji stentów wieńcowych – bardziej w celu stabilizacji rezydualnej skrzepliny niż usunięcia miażdżycowego zwężenia. U obu pacjentów, po zakończeniu hospitalizacji, oprócz rutynowej podwójnej terapii przeciwpłytkowej zdecydowano się kontynuować podawanie enoksaparyny do końca chemioterapii. Jak dotąd nie opracowano zaleceń dotyczących postępowania u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi i współistniejącą chorobą nowotworową w trakcie chemioterapii.

ABSTRACT

We present 2 cases of acute coronary syndrome in patients with concomitant neoplastic disease during chemotherapy. In both patients, we found unusual angiographic image which showed that despite the presence of very large thrombi, there were no or hardly any atherosclerotic lesions in the vessel occlusion site. Aspiration thrombectomy was successfully performed in both cases to restore coronary flow and in the second patient, two bare metal stents were also implanted. After the patients were discharged from hospital, we decided to add enoxaparin to the routine dual antiplatelet therapy of both of them. So far, no guidelines have been developed on how to manage patients with acute coronary syndrome and concomitant neoplastic diseases while on chemotherapy.

POPRZEDNIE NUMERY