Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Paul McGale, Carolyn Taylor, Sarah Darby

Otrzymano/Received: 17.04.2015. Zaakceptowano/Accepted: 05.05.2015.

Kardiotoksyczność wywołana radioterapią u pacjentek z rakiem piersi

Cardiotoxicity of radiotherapy in breast cancer patients OncoReview 2015; 2(18): 91-92. DOI: 10.5604/20828691.1159663.
STRESZCZENIE

Brak

--
ABSTRACT

None

--

POPRZEDNIE NUMERY