Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Maria Wieteska, Marcin Kurzyna, Sebastian Szmit, Adam Torbicki

Otrzymano/Received: 21.04.2015. Zaakceptowano/Accepted: 11.05.2015.

Czy rozpoznanie nowotworu powinno zmienić sposób terapii przeciwkrzepliwej u pacjenta z nawracającą żylną chorobą zakrzepowo-zatorową?

Should a diagnosis of cancer impact the anticoagulant therapy in patients with recurrent thromboembolic disease? OncoReview 2015; 2(18): 62-66. DOI: 10.5604/20828691.1159658.
STRESZCZENIE

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa często współistnieje z chorobą nowotworową i pogarsza jej rokowanie. Rozpoznanie nowotworu u pacjenta z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową może skutkować koniecznością zmiany terapii przeciwzakrzepowej. Prezentujemy przypadek kliniczny 72-letniej kobiety z nawracającą żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, nadciśnieniem płucnym zakrzepowo- zatorowym i bezterminowym wskazaniem do antykoagulacji, u której rozpoznanie raka jelita grubego wpłynęło na konieczność modyfikacji przewlekłej terapii przeciwzakrzepowej. Zamieniono doustny antykoagulant na heparynę drobnocząsteczkową, a z uwagi na czynne krwawienie z odbytu, wysokie ryzyko krwawienia w okresie diagnostyki i leczenia nowotworu skutkujące koniecznością czasowego przerwania terapii implantowano filtr do żyły głównej dolnej.

ABSTRACT

Venous thromboembolism often coexists with cancer, deteriorating patient prognosis. The diagnosis of cancer in patients who suffer from venous thromboembolism may lead to changes in the anticoagulant therapy administered. We present a case report involving a 72-year-old patient with recurrent venous thromboembolism and chronic thromboembolic pulmonary hypertension in whom the diagnosis of colorectal cancer resulted in the need for modification of the anticoagulant therapy. Oral anticoagulant was replaced with low molecular weight heparin and an inferior vena cava filter was implanted due to active bleeding from the anus, high perioperative risk of bleeding, which caused the need for a temporary interruption of anticoagulant therapy.

POPRZEDNIE NUMERY