Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Ewa Karakulska-Prystupiuk, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

Otrzymano/Received: 12.01.2015. Zaakceptowano/Accepted: 24.02.2015.

Opieka nad rekonwalescentem po alotransplantacji komórek krwiotwórczych

Post-transplant care after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation OncoReview 2015; 1(17): 33-41. DOI: 10.5604/20828691.1147509.
STRESZCZENIE

Około 25 000 ludzi na całym świecie co roku zostaje poddanych zabiegowi alotransplantacji komórek krwiotwórczych. W związku ze wzrastającą liczbą wykonywanych zabiegów opieka nad rekonwalescentem staje się istotnym elementem pracy zarówno ośrodków transplantacyjnych, jak i medycyny rodzinnej. Postęp technologii i leczenia wspomagającego sprawia, że przeżycie długoterminowe po zabiegach przeszczepienia komórek krwiotwórczych się wydłuża i wzrasta ryzyko wystąpienia powikłań wynikających z narażenia na ekspozycję przed-, około- i poprzeszczepową. Powikłania te mogą prowadzić do istotnej chorobowości, pogorszenia jakości życia i późnej śmiertelności biorców komórek krwiotwórczych (HSCT, hematopoietic stem cell transplantation). Analizy statystyczne wykazały, że przeżycie rekonwalescentów po HSCT jest o blisko 30% krótsze niż oczekiwane, a zakażenia, dysfunkcje narządowe i wtórne nowotwory przyczyniają się do zwiększenia śmiertelności w tej populacji chorych.

ABSTRACT

Around 25,000 people annually worldwide are subject to the procedure of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). As the number of procedures has been on the rise, post-transplant care is becoming an essential part of work at transplant centres and general practitioners’ offices. Advances in technology and supportive therapies extend long-term survival of patients after HSCT, which increases the risk of complications resulting from exposure before, during and after transplant procedures. The complications may lead to significant morbidity, deteriorated quality of life, and late mortality in patients who have received hematopoietic stem cells. Statistical analyses have shown that the survival rate of post-HSCT patients is ca. 30% lower than expected, and that infections, organ failure and secondary cancers lead to mortality in this population of patients.

POPRZEDNIE NUMERY