Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Marina F. Ballyuzek, Boris P. Stepanov, Anna K. Ionova, Maria V. Mashkova

Otrzymano/Received: 16.02.2015. Zaakceptowano/Accepted: 05.03.2015.

Rehabilitacja pacjentów onkologicznych – zasadność i cele

Therapeutic rehabilitation of cancer patients. Why and what for? OncoReview 2015; 1(17): 27-32. DOI: 10.5604/20828691.1147508.
STRESZCZENIE

W artykule opisano rodzaje i cele rehabilitacji onkologicznej. Zawiera on także informacje na temat szeregu objawów chorób nowotworowych, z którymi mogą się zetknąć lekarze interniści, związanych nie tylko z samą chorobą nowotworową, ale też ze sposobem jej leczenia. Artykuł opisuje również podejście lekarzy i pacjentów do objawów wywołanych przez nowotwór. Przedstawiono w nim charakterystyczne cechy choroby nowotworowej oraz szereg zaburzeń somatycznych, których przebieg jest uzależniony od progresji lub stabilizacji procesu nowotworowego. Pacjenci onkologiczni muszą pozostawać pod stałą kontrolą lekarza przed rozpoczęciem leczenia, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu aż do końca życia, w celu obserwacji pod kątem wystąpienia powikłań zarówno samej choroby nowotworowej, jak i zastosowanej terapii przeciwnowotworowej.

ABSTRACT

Types of oncological rehabilitation and its objectives are described. It includes information on many manifestations of oncological diseases that an internist has to deal with, which are conditioned not only by the oncological process itself, but by the cancer treatment conducted, as well as the attitude of doctors and patients to cancer pathology. The specific characteristics of the “cancer disease” are described, as well as a combination of somatic disorders which depends on the ongoing or arrested tumor development. It is necessary for doctors to observe the cancer patients before, during and after treatment for complication of cancer or treatment over the life span.

POPRZEDNIE NUMERY