Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Ewa Chmielowska

Otrzymano/Received: 29.01.2015. Zaakceptowano/Accepted: 05.03.2015.

Zastosowanie doksorubicyny liposomalnej z uwzględnieniem prewencji kardiotoksyczności u chorej z HER-2-dodatnim rakiem piersi

Liposomal doxorubicin in first line metastatic HER-2-positive breast cancer for prevention the cardiotoxicity OncoReview 2015; 1(17): 11-15. DOI: 10.5604/20828691.1147502.
STRESZCZENIE

W pracy opisano przypadek 62-letniej chorej obciążonej nadciśnieniem, niedomykalnością zastawki mitralnej i trójdzielnej II stopnia, którą po rozpoznaniu raka piersi HER-2-dodatniego, estrogenozależnego (typ luminalny B2) w stadium choroby rozsianej leczono doksorubicyną niepegylowaną liposomalną w skojarzeniu z cyklofosfamidem, podano 8 cykli leczenia. Chora była dodatkowo obciążona wolem guzkowym nadczynnym, przeszła radiojodoterapię, obecnie jest w stanie eutyreozy. Dzięki ww. leczeniu przeciwnowotworowemu uzyskano wielomiesięczną remisję choroby i poprawę jakości życia bez nasilenia stwierdzanych wcześniej dysfunkcji układu sercowo-naczyniowego. U chorej nie obserwowano także innych powikłań chemioterapii, m.in. hematologicznych. Jednorazowa dawka u pacjentki wynosiła 80 mg, czyli 50 mg/m2 pc. (powierzchnia ciała: 1,6 m2), dawkę (zalecana: 60 mg/m2 pc.) zredukowano z uwagi na nieprawidłowe wyniki AspAT i ALAT. Łączna zalecana dawka doksorubicyny niepegylowanej liposomalnej wynosi 640 mg, chora zaś otrzymała 400 mg/m2 pc. Nasza decyzja o wyborze leczenia miała poza celem terapeutycznym charakter prewencyjny, umożliwiający chorej dalsze leczenie anty-HER-2 trastuzumabem, będące zakładaną II linią leczenia. Obecnie chora jest w trakcie chemioterapii II linii z powodu progresji choroby po upływie 10 miesięcy od zakończenia leczenia I linii. Nie ma przeciwwskazań kardiologicznych do leczenia trastuzumabem.

ABSTRACT

ABSTRACT We describe a 62 year old female with metastatic HER-2-positive breast cancer, and with independent cardiovascular comorbidities. She was earlier treated with J131 therapy due to thyroid toxicity. She developed grade 2 mitral and tricuspid valvular insufficiency as a result of uncontrolled hypertension. In 2013, the patient was diagnosed with luminal B2 breast cancer with liver and bone metastases, and a large infiltration of the left breast together with the surrounding soft tissue. She was treated with liposomal doxorubicin and cyclophosphamide, with the dose of anthracycline slightly reduced to 50 mg/m2 because of the elevated liver enzymes. She was in complete remission during treatment, without any cardiac or hematologic toxicity. The treatment was prolonged to eight cycles until the liver tests returned to normal. The cumulative dose of liposomal doxorubicin amounted to 400 mg/m2 (with the maximum recommended dose of 600 mg/m2). We decided to administer the liposomal form of doxorubicin, which is less cardiotoxic than conventional doxorubicin, as first-line treatment in order to prevent cardiotoxicity in a patient who is a candidate for another cardiotoxic therapy involving trastuzumab in the future. The patient’s disease progressed 10 months following the completion of first-line therapy. There are no cardiologic contraindications to trastuzumab and there are no signs of liposomal doxorubicin-related cardiotoxicity or deterioration of the valvular insufficiency.

POPRZEDNIE NUMERY