Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Asma Mursleen, Eric E. Harrison

Otrzymano/Received: 02.03.2015. Zaakceptowano/Accepted: 10.03.2015.

Kardiomiopatia poantracyklinowa przebiegająca z zastoinową niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym, wymagająca pilnego przeszczepienia serca: obserwacja 30-letnia

Adriamycin cardiomyopathy with congestive heart failure, cardiogenic shock and emergency heart transplant: 30-year follow up OncoReview 2015; 1(17): 5-10. DOI: 10.5604/20828691.1147501.
STRESZCZENIE

Doksorubicyna jest antybiotykiem antracyklinowym szeroko stosowanym w leczeniu wielu typów nowotworów od końca lat 60. XX w. Kardiomiopatia to dobrze znane powikłanie stosowania doksorubicyny, które ogranicza jej korzyści kliniczne. W wielu przypadkach kardiomiopatia poantracyklinowa może prowadzić do ciężkiej schyłkowej niewydolności serca wymagającej leczenia metodą przeszczepienia serca. Jakość życia chorych po transplantacji serca jest wyjątkowo dobra i mogą oni prowadzić normalną aktywność fizyczną. W zakresie transplantacji serca dokonał się znaczny postęp od 1967 r., czyli od czasu, kiedy w Kapsztadzie, w Republice Południowej Afryki, po raz pierwszy wykonano ten zabieg. Leki takie jak cyklosporyna odgrywają istotną rolę w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepu oraz w wydłużeniu życia chorych. Transplantacja serca może wydłużyć życie chorych o ponad dekadę. Opisujemy przypadek pacjenta, Glena Franka Spurlinga, który przeżył po tym zabiegu 30 lat. W artykule została przedstawiona problematyka kardiotoksyczności doksorubicyny, przeszczepienia serca u takich chorych oraz wywiad z pacjentem, Glenem Frankiem Spurlingiem.

ABSTRACT

Doxorubicin chemotherapeutic agent is widely utilized for many types of cancers since the late 1960s. Cardiomyopathy is a well- -known side effect of doxorubicin often limiting its use. In many cases doxorubicin cardiomyopathy can lead to end stage cardiac failure requiring heart transplantation. The quality of life of heart transplant patients is exceptional with most patients being able to continue normal activities following recovery. There has been significant advancement in cardiac transplantation since it was first attempted in 1967 in Cape Town, South Africa. Drugs such as cyclosporine played an important role in preventing graft failure and prolonging patient survival. Cardiac transplant can extend a patients’ life by over a decade. The patient in this case, Mr. Glen Frank Spurling, has survived 30 years following his cardiac transplant surgery. In this article an overview of doxorubicin cardiotoxicity, cardiac transplantation, and an interview with Mr. Glen Frank Spurling is presented.

POPRZEDNIE NUMERY