Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Agnieszka Bryjak

Opublikowano: 31.12.2014

Zastosowanie liposomalnej doksorubicyny u chorych z rozsianym rakiem piersi ze współistniejącymi istotnymi obciążeniami kardiologicznymi

Administration of liposomal doxorubicin in patients with metastatic breast cancer and significant concomitant cardiovascular conditions OncoReview 2014; 4(16): 148-154. DOI: 10.5604/20828691.1134303.
STRESZCZENIE

Często lekarz onkolog podejmujący decyzję o wyborze schematu chemioterapii dla chorych z rozsianym rakiem piersi musi wyważyć między oczekiwaną skutecznością terapii a możliwymi do przewidzenia skutkami ubocznymi. W przypadku antracyklin problemem jest ich znacząca kardiotoksyczność, zwłaszcza w odniesieniu do pacjentek leczonych nimi wcześniej w ramach postępowania adiuwantowego. Stosunkowo nową metodą jest zastąpienie konwencjonalnej doksorubicyny jej niepegylowaną postacią zamkniętą w liposomach, co w założeniu ma zminimalizować jej skutki uboczne przy zachowaniu właściwego indeksu terapeutycznego. W artykule przedstawiono opisy trzech pacjentek leczonych niepelygowaną doksorubicyną w postaci liposomalnej (NLPD) w ramach chemioterapii I linii rozsiewu choroby nowotworowej piersi, które uzyskały wyraźny efekt kliniczny w postaci remisji zmian chorobowych, z zachowaniem dobrej jakości życia.

ABSTRACT

A frequent dilemma faced by an oncologist about to take decision on a chemotherapeutic regime for patients with metastatic breast cancer is how to maintain balance between the expected treatment efficacy and predictable adverse events. In the case of anthracyclines what is problematic is their significant cardiotoxicity, in particular with reference to patients previously treated with them as part of adjuvant therapy. A relatively new method is replacement of conventional doxorubicin with its non-pegylated form, encapsulated in liposomes, which is capable of minimizing the side effects without compromising its therapeutic index. The present article discusses three cases of patients treated with non-pegylated liposomal doxorubicin (NPLD) as first-line chemotherapy administered for metastatic breast cancer. In all three cases considerable clinical improvement was observed, involving remission of pathological lesions and good quality of life.

POPRZEDNIE NUMERY