Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Piotr Brzeziński, Anca Chiriac, Radu Budurca, Anca E. Chiriac, Tudor Pinteala, Luminita Ivan, Liliana Foia

Opublikowano: 30.09.2014

Chłoniak pierwotny B-komórkowy skóry umiejscowiony w obrębie twarzy i podniebienia twardego

Primary cutaneous B-cell lymphoma located on the face and hard palate OncoReview 2014; 3(15): 113-116. DOI:
STRESZCZENIE

Wprowadzenie: Pierwotne chłoniaki B-komórkowe skóry są podtypem pierwotnych chłoniaków skórnych. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia i Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Raka pierwotne chłoniaki B-komórkowe skóry są złośliwymi chłoniakami, których lokalizacja w momencie wystąpienia objawów ogranicza się do skóry i nie rozprzestrzenia się poza jej obręb po zakończeniu kompletnej oceny stopnia zaawansowania choroby. Opis przypadku: Opisano przypadek kobiety z B-komórkowym chłoniakiem guzkowym skóry w obrębie twarzy, który rozwijał się bardzo powoli, przez co łatwo mógł zostać błędnie rozpoznany. Zaobserwowano dwa nieowrzodzone guzki z lewej strony twarzy pacjentki. Badanie histologiczne wycinków pobranych z obu guzków podczas ich chirurgicznego wycięcia wykazało rozlany naciek złożony z atypowych komórek B. Następnie pacjentkę skierowano na oddział onkologiczny na dalsze badania, lecz zmarła 24 godziny później z powodu zatorowości płucnej, będącej jednym z ostrych powikłań tej choroby. Wniosek: Chłoniak B-komórkowy skóry jest nietypowym i rzadko występującym nowotworem skóry o szerokim zakresie obrazów klinicznych. Należy go wykluczyć nawet w przypadku częstych widocznych zmian skórnych.

ABSTRACT

Introduction: Primary cutaneous B-cell lymphomas represent primary cutaneous lymphomas. The World Health Organization-European Organization for Research and Treatment of Cancer defines primary cutaneous B-cell limphomas as malignant lymphomas that are confined to the skin at presentation after complete staging procedures. Case report: We report a case of a woman with a cutaneous nodular B-cell lymphoma of the face, with very slow evolution that could easily be misdiagnosed. The patient had two non-ulcerated nodules on the left part of the face. A histological examination on both pieces following surgical excision showed a diffuse infiltrate of atypical B cells. The patient was subsequently directed to the Oncology Department for further investigation, but she died 24 hours afterwards due to one of the acute possible complications of the disease: pulmonary embolism. Conclusion: Cutaneous B-cell lymphoma is an unusual and rare skin neoplasm with a great range of clinical presentations and this is an alarm sign for apparent common skin lesion.

POPRZEDNIE NUMERY