Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Sebastian Szmit, Łukasz Kownacki, Adam Torbicki

Opublikowano: 30.06.2014

Niewydolność serca indukowana trastuzumabem – czy zawsze udaje się skutecznie leczyć?

Myocardial dysfunction related to trastuzumab therapy – is effective treatment always possible OncoReview 2014; 2(14): 62-68. DOI:
STRESZCZENIE

Dysfunkcja skurczowa lewej komory serca pojawiająca się podczas terapii trastuzumabem określana jest mianem kardiotoksyczności typu II. Jako główną jej cechę wskazuje się całkowitą odwracalność po odstawieniu trastuzumabu i ewentualnym zastosowaniu leków kardiologicznych. Pewien odsetek chorych nie doświadcza jednak pełnej normalizacji funkcji skurczowej serca. Przyczyny tego niekorzystnego rokowania są przedmiotem licznych dyskusji.

ABSTRACT

Left ventricle systolic dysfunction manifesting during trastuzumab treatment is defined as cardiotoxicity type II. It is characterized by full reversibility after discontinuation of trastuzumab and cardiological pharmacological treatment. In a group of patients, however, systolic cardiac function does not fully recover. The reasons of this unfavorable prognosis are subject of heated discussion.

POPRZEDNIE NUMERY