Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Lubomir Bodnar, Rafał Stec, Marta Smoter

Opublikowano: 31.05.2011

Kontrola działań niepożądanych podczas terapii ewerolimusem – doświadczenia własne ośrodka

Side effects control in the chemotherapy with everolimus: single-center experience OncoReview 2011; 2(2): 96-101. DOI:
STRESZCZENIE

Założenia: Rak nerkowokomórkowy (RCC, renal cell carcinoma) stanowi 80–85% wszystkich nowotworów złośliwych nerki. Ewerolimus należy do grupy leków selektywnie hamujących kinazę mTOR, ostatnio został zarejestrowany do leczenia RCC. Cel pracy: Ocena częstości ciężkich działań niepożądanych w trakcie chemioterapii ewerolimusem u chorych na raka nerkowokomórkowego. Pacjenci i metody: Przeanalizowaliśmy dane z historii chorób pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym, leczonych ewerolimusem od stycznia 2009 r. do lutego 2011 r. U wszystkich pacjentów potwierdzono histopatologicznie raka nerkowokomórkowego. Chorzy otrzymywali ewerolimus w cyklach 30-dniowych w pojedynczej dawce dobowej 10 mg doustnie codziennie. Stopień nasilenia działań niepożądanych określano według skali powszechnych kryteriów terminologicznych dla zdarzeń niepożądanych. Wyniki: W naszej bazie danych zidentyfikowaliśmy 51 chorych na raka nerkowokomórkowego, którzy przebyli terapię ewerolimusem. Mediana wieku chorych wyniosła 57 lat (95% Cl: 55–66). Najczęściej obserwowanymi ciężkimi powikłaniami hematologicznymi były niedokrwistość, która wystąpiła u 10%, oraz limfopenia, u 4% chorych. Nie stwierdzono innych powikłań hematologicznych w 3. lub 4. stopniu. Zmiany o typie zespołu „ręka-stopa” wystąpiły u 2% chorych w nasileniu 3. stopnia. Z ciężkich powikłań metabolicznych najczęściej obserwowano: hiperglikemię u 6%, hipercholesterolemię u 6% i hipertriglicerydemię u 4%. Redukcja dawki leku była wymagana u 4% chorych, była spowodowana niebakteryjnym zapaleniem płuc. Wnioski: W naszym badaniu ewerolimus okazał się lekiem bezpiecznym i dobrze tolerowanym, z niewielką liczbą ciężkich działań niepożądanych.

ABSTRACT

BACKGROUND : Renal cell carcinoma (RCC, renal cell carcinoma) accounts for 80–85% of neoplasms arising from the kidney. Everolimus, one of the selective mTOR kinase inhibitors, was recently approved for the treatment of patients with RCC. Pur pose: We aimed to evaluate the frequency of severe adverse events during everolimus chemotherapy in patients with renal cell carcinoma. Patients and meth ods: We analyzed data from medical records of patients with renal cell carcinoma treated with everolimus from January 2010 to February 2011. All patients had histologically confirmed renal cell carcinoma. Patients received everolimus in a single daily dose of 10 mg orally, in the 30-day cycles. The severity of adverse events were determined according to the scale of Common Toxicity Criteria for Adverse Events. Resu lts : In our database we identified 51 patients with renal cell carcinoma who underwent everolimus therapy. Median age was 57 years (95% CI: 55–66). The most common hematological severe adverse events were: anemia in 10% of the patients, and lymphopenia in 4% of the patients. There were no other hematological toxicities in the 3rd or 4th degree. Hand-foot syndrome occurred in 2% of the patients in the intensity of the third degree. Among severe metabolic complications most commonly observed adverse events were: hyperglycemia in 6% of the patients, hypercholesterolemia in 6% and hypertriglyceridemia in 4%. Dose reduction was required in 4% of the patients due to nonbacterial pneumonia. Conclus ions: In our study, everolimus was safe and well tolerated with few severe side effects.

POPRZEDNIE NUMERY