Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 3 / 2013

spis artykułów:
Leczenie celowane przewlekłej białaczki szpikowej a układ sercowo-naczyniowy Targeted therapies for chronic myeloid leukemia and cardiovascular system
Sebastian Szmit, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Adam Torbicki
OncoReview 2013; 3(11): 163-176. DOI:
Czytaj streszczenie
[Poprawa wyników leczenia raka dzięki lepszemu wykorzystaniu danych w Polsce] Improving cancer outcomes through better cancer data in Poland
Margaret Gralinska, Sergiusz Nawrocki
OncoReview 2013; 3(11): 177-190. DOI:
Czytaj streszczenie
Przydatność kliniczna pomiaru liczby krążących komórek nowotworowych u chorych na raka piersi Clinical usefulness of measuring the number of Circulating Tumor Cells (CTC) in breast cancer patients
Dariusz Brenski
OncoReview 2013; 3(11): 193-193. DOI:
Czytaj streszczenie
Leczenie nadpłytkowości samoistnej w ciąży – doświadczenia własne ośrodka The management and outcome of essential thrombocythemia in pregnancy – single-center experience
Rafał Becht
OncoReview 2013; 3(11): 201-205. DOI:
Czytaj streszczenie
Ewerolimus w codziennej praktyce klinicznej. Omówienie niemieckiego nieinterwencyjnego badania ewerolimusu w terapii przerzutowego raka nerki po niepowodzeniu leczenia inhibitorami kinaz tyrozynowych Everolimus in clinical practice. Review of German non-interventional study of everolimus in metastatic renal cell cancer after failure of initial tyrosine kinase inhibitor therapy
Paweł Nurzyński, Andrzej Deptała
OncoReview 2013; 3(11): 208-212. DOI:
Czytaj streszczenie
Stanowisko w sprawie stosowania niepegylowanej liposomalnej doksorubicyny u chorych na chłoniaki ze współistniejącymi chorobami sercowo-naczyniowymi Consensus statement on indications for the use of non-pegylated liposomal doxorubicin in patients with lymphomas and concomitant cardiovascular diseases
Sebastian Szmit, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Grzegorz Opolski
OncoReview 2013; 3(11): 213-215. DOI:
Czytaj streszczenie