Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society
Maksymilian Kruczała, Aleksandra Grela-Wojewoda, Marek Ziobro

Otrzymano/Received: 28.06.2017. Zaakceptowano/Accepted: 20.07.2017.

BRAF/MEK inhibitors in the systemic treatment of advanced skin melanoma

Inhibitory BRAF/MEK w leczeniu zaawansowanego czerniaka skóry OncoReview 2017; 3(27): 139-143. DOI: 10.24292/01.OR.200717.1
STRESZCZENIE

Od kilku lat obserwuje się dynamiczny postęp w zakresie systemowego leczenia czerniaka skóry. Terapia celowana odznacza się wysoką aktywnością mierzoną zarówno odsetkiem odpowiedzi na leczenie, jak i uzyskiwanymi czasami wolnymi od progresji i przeżycia całkowitego. W niniejszym artykule podsumowano aktualny stan wiedzy na temat dostępnych w praktyce klinicznej inhibitorów BRAF i MEK.

ABSTRACT

A major progress has been made in the systemic treatment of advanced melanoma over the last few years. Targeted therapy has proven highly active, which is reflected in the response rate as well as progression- free survival and overall survival times. The paper aims to summarize the current knowledge on the available BRAF and MEK inhibitors.

PREVIOUS NUMBERS