Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 4 / 2011

list of articles:
Diagnostics and treatment of acromegaly Diagnostyka i leczenie akromegalii
Marek Ruchała, Ewelina Szczepanek-Parulska, Ewa Komorska-Piotrowiak
OncoReview 2011; 4(4): 240-247. DOI:
Read summary
The role and place of the health related quality of life in the modern management of lung cancer patients Rola i miejsce jakości życia w nowoczesnym leczeniu chorych na raka płuca
Anna Kieszkowska-Grudny
OncoReview 2011; 4(4): 248-255. DOI:
Read summary
Treatment of patients with multiple myeloma than 65–70 years of age and the role of maintenance therapy after transplantation stem cells Leczenie chorych na szpiczaka mnogiego poniżej 65.–70. roku życia oraz rola terapii podtrzymującej po przeszczepieniu komórek macierzystych
Artur Jurczyszyn
OncoReview 2011; 4(4): 258-269. DOI:
Read summary
Target therapy of well-differentiated neuroendocrine tumors Terapie celowane wysoko zróżnicowanych guzów neuroendokrynnych
Norbert Szaluś, Mirosław Dziuk
OncoReview 2011; 4(4): 272-278. DOI:
Read summary
PPARs and their role in cancer Receptory PPAR i ich znaczenie w nowotworach
Łukasz Głogowski, Anna Żmuda-Siedlarczyk, Andrzej Witkoś, Zofia Rusinowska, Teresa Kokot, Małgorzata Muc-Wierzgoń, Ewa Nowakowska-Zajdel
OncoReview 2011; 4(4): 279-284. DOI:
Read summary
New data concerning treatment of urogenital cancer patients presented at annual congress of American Society of Clinical Oncology 2011 Nowe dane dotyczące leczenia pacjentów z nowotworami układu moczowo-płciowego prezentowane w trakcie corocznego zjazdu American Society of Clinical Oncology w 2011 r.
Paweł Wiechno
OncoReview 2011; 4(4): 287-292. DOI:
Read summary
Quality of life in oncology in course of molecularly targeted therapy in patients diagnosed with metastatic renal-cell carcinoma Jakość życia w onkologii w trakcie leczenia ukierunkowanego molekularnie chorych z rozpoznaniem rozsianego raka nerki
Jakub Żołnierek, Piotr Wysocki
OncoReview 2011; 4(4): 293-303. DOI:
Read summary
Lymphoma-induced hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) – case report Limfohistiocytoza hemofagocytowa (HLH) indukowana przez chłoniaka – opis przypadku
Rafał Machowicz, Joanna Drozd-Sokołowska, Dorota Zduńczyk, Barbara Górnicka, Piotr Boguradzki, Wiesław Wiktor Jędrzejczak
OncoReview 2011; 4(4): 304-307. DOI:
Read summary