Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 3 / 2011

list of articles:
Management strategy of patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase who failed to response to imatinib – Kraków Haematology Clinic experience Strategia postępowania z chorymi w fazie przewlekłej PBSz w przypadku niepowodzenia leczenia imatynibem – doświadczenia Kliniki Hematologii w Krakowie
Tomasz Sacha, Kajetana Foryciarz, Izabela Florek, Sylwia Czekalska, Magdalena Zawada, Dorota Cwynar, Małgorzata Jakóbczyk, Aleksander B. Skotnicki
OncoReview 2011; 3(3): 164-170. DOI:
Read summary
A role of JAK in the pathogenesis of Philadelphia negative myeloproliferative neoplasms. Target therapy possibilities Rola kinaz JAK w patogenezie nowotworów mieloproliferacyjnych Philadelphia-ujemnych. Możliwości terapii celowanej
Krzysztof Lewandowski
OncoReview 2011; 3(3): 171-182. DOI:
Read summary
Planning hormonal therapy in prostate cancer patients – expert view Jak planuję hormonoterapię u chorego z rakiem gruczołu krokowego – spojrzenie eksperta
Wojciech Poborski
OncoReview 2011; 3(3): 184-189. DOI:
Read summary
Arterial hypertension related to sunitinib Nadciśnienie tętnicze indukowane terapią sunitinibem
Sebastian Szmit, Krzysztof J. Filipiak, Magdalena Zaborowska, Agnieszka Gębara-Puchniarz, Cezary Szczylik
OncoReview 2011; 3(3): 202-216. DOI:
Read summary