Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 2 / 2017

list of articles:
Imaging techniques used to detect oncological treatment complications Techniki obrazowe wykorzystywane w wykrywaniu powikłań leczenia onkologicznego
Barbara Sosnowska-Pasiarska, Stanisław Góźdź
OncoReview 2017; 2(26): 57-63. DOI: 10.24292/01.OR.300617.1.
Read summary
Radiotherapy in patients with cardiac implantable electronic devices – clinical experience Radioterapia u pacjentów z kardiologicznymi wszczepialnymi urządzeniami elektronicznymi – doświadczenia kliniczne
Sławomir Blamek
OncoReview 2017; 2(26): 64-69. DOI: 10.24292/01.OR.300617.2.
Read summary
Tyrosine kinase inhibitors – should we worry about cardiovascular complications? Inhibitory kinaz tyrozynowych – czy powinniśmy obawiać się powikłań sercowo-naczyniowych?
Katarzyna Styczkiewicz, Dariusz Sawka, Marek Styczkiewicz
OncoReview 2017; 2(26): 70-77. DOI: 10.24292/01.OR.300617.3.
Read summary
Cardiovascular complications of selected antibodies used in oncological immunotherapy Powikłania kardiologiczne wybranych przeciwciał stosowanych w immunoterapii onkologicznej
Joanna Kufel-Grabowska
OncoReview 2017; 2(26): 78-82. DOI: 10.24292/01.OR.300617.4.
Read summary
Off-label drug use in breast cancer therapy Wykorzystanie leków off-label w leczeniu raka piersi
Tomasz Jankowski, Monika Urbaniak
OncoReview 2017; 2(26): 83-87. DOI: 10.24292/01.OR.300617.5.
Read summary
Retrospective assessment of everolimus treatment in patients suffering from advanced renal cell carcinoma Retrospektywna ocena leczenia ewerolimusem chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
Paweł Hernik, Maksymilian Kruczała, Marek Ziobro
OncoReview 2017; 2(26): 88-91. DOI: 10.24292/01.OR.300617.6.
Read summary
The evaluation of the efficacy and toxicity of targeted treatment in non-small cell lung cancer patients – single centre experience Ocena skuteczności i toksyczności leczenia ukierunkowanego molekularnie w zaawansowanym raku niedrobnokomórkowym płuca. Doświadczenia jednego ośrodka
Joanna Kardas, Agnieszka Buraczewska, Paweł Chrom, Anna Waśko-Grabowska, Beata Młot, Cezary Szczylik
OncoReview 2017; 2(26): 92-97. DOI: 10.24292/01.OR.300617.7.
Read summary
Role of recombinant human erythropoietin in the treatment of cancer-related anaemia Rola rekombinowanych erytropoetyn w leczeniu niedokrwistości w przebiegu choroby nowotworowej
Tomasz Jankowski, Tomasz Kubiatowski
OncoReview 2017; 2(26): 98-103. DOI: 10.24292/01.OR.300617.8.
Read summary