Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 4 / 2016

list of articles:
Fertility and breast cancer Płodność u chorych z rozpoznaniem raka piersi
Joanna Kufel-Grabowska
OncoReview 2016; 4(24): 157-161. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5057.
Read summary
Acromegaly: the effect of somatostatin analogues on tumour volume shrinkage Akromegalia: wpływ analogów somatostatyny na zmniejszenie objętości guza przysadki
Przemysław Witek, Marta Gutowska
OncoReview 2016; 4(24): 162-168. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5058.
Read summary
Invasive pulmonary aspergillosis in a child with acute myeloid leukaemia: pharmacotherapy and surgical management Inwazyjna aspergiloza płucna u dziecka z ostrą białaczką mieloblastyczną: farmakoterapia i postępowanie chirurgiczne
Jan Styczyński
OncoReview 2016; 4(24): 169-174. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5060.
Read summary
Invasive fungal infection in an acute myeloid leukaemia patient Inwazyjne zakażenie grzybicze u chorego na ostrą białaczkę szpikową
Magdalena Szczepańska, Grzegorz Charliński
OncoReview 2016; 4(24): 175-178. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5061.
Read summary
Ifosfamide-induced encephalopathy in a patient with metastatic fibrosarcoma Encefalopatia indukowana ifosfamidem u chorej z uogólnionym włókniakomięsakiem
Łukasz Galus
OncoReview 2016; 4(24): 179-183. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5065.
Read summary
Sarcomatoid renal-cell carcinoma: treatment strategy, review of the literature and a case report Mięsakowaty rak nerkowokomórkowy: strategia leczenia, przegląd literatury i opis przypadku
Agnieszka Gębara-Puchniarz, Beata Hryciuk, Rafał Stec, Cezary Szczylik, Bartłomiej Grala, Wojciech Kozłowski
OncoReview 2016; 4(24): 184-187. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5066.
Read summary
Long-term survival of a young patient after multi-disciplinary treatment of initially inoperable stomach cancer with metastases to the liver and visceral lymph node Długoletnie przeżycie młodego chorego po leczeniu wielodyscyplinarnym z wyjściowo nieoperacyjnym rakiem żołądka z przerzutami do wątroby i węzła chłonnego trzewnego
Iwona Zakrzewska
OncoReview 2016; 4(24): 188-192. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5067.
Read summary
Non-pegylated liposomal doxorubicin plus capecitabine as first-line treatment in metastatic breast cancer Zastosowanie niepegylowanej doksorubicyny z kapecytabiną w pierwszym rzucie leczenia rozsianego raka piersi
Piotr Plecka
OncoReview 2016; 4(24): 193-198. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5068.
Read summary
Complications of palliative antiangiogenic therapy in patients with colorectal cancer Powikłania terapii antyangiogennej w leczeniu paliatywnym raka jelita grubego
Małgorzata Domagała-Haduch, Marek Jasiówka, Łukasz Nowak, Ida Cedrych
OncoReview 2016; 4(24): 199-204. DOI: 10.5604/01.3001.0009.5069.
Read summary