Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 3 / 2015

list of articles:
Acute coronary syndrome in patients with concomitant neoplastic disease and chemotherapy. Is clinical distinctness possible? Ostre zespoły wieńcowe u pacjentów z chorobą nowotworową i chemioterapią – możliwa odrębność kliniczna?
Andrzej Ciszewski, Maciej Dąbrowski, Maciej Bęćkowski
OncoReview 2015; 3(19): 100-102. DOI: 10.5604/20828691.1171775.
Read summary
Therapy with liposomal doxorubicin in patients with advanced breast cancer after treatment with classical doxorubicin Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi dużymi dawkami doksorubicyny liposomalnej po wcześniejszej terapii klasyczną doksorubicyną
Joanna Kufel-Grabowska
OncoReview 2015; 3(19): 103-108. DOI: 10.5604/20828691.1171777.
Read summary
Patient with metastatic renal cell carcinoma treated successfully with pazopanib for four years Chory na uogólnionego raka nerki leczony skutecznie pazopanibem od czterech lat
Agnieszka Słowik, Joanna Streb, Robert Chrzan, Krzysztof Krzemieniecki
OncoReview 2015; 3(19): 109-116. DOI: 10.5604/20828691.1171780.
Read summary
Everolimus-induced interstitial lung disease in patient with metastatic renal cell carcinoma – case report and literature review Śródmiąższowa choroba płuc wywołana ewerolimusem u chorego z rozsianym jasnokomórkowym rakiem nerki
Agnieszka Buraczewska, Joanna Kardas
OncoReview 2015; 3(19): 117-121. DOI: 10.5604/20828691.1171782.
Read summary
Follicular mucinosis on the forehead of a 15-year-old girl Mucynoza mieszkowa na czole u 15-letniej dziewczynki
Piotr Brzeziński, Anca Chiriac
OncoReview 2015; 3(19): 122-124. DOI: 10.5604/20828691.1171797.
Read summary
The influence of socio-demographic factors on making a decision related to the disease and treatment in women with breast cancer Wpływ czynników socjodemograficznych u kobiet leczonych z powodu raka piersi na podjęcie decyzji związanych z chorobą i leczeniem
Andrzej Nowicki, Kamila Wiśniewska, Piotr Rhone
OncoReview 2015; 3(19): 125-132. DOI: 10.5604/20828691.1171800.
Read summary
Advanced skin melanoma – systemic treatment Zaawansowany czerniak skóry – leczenie systemowe
Maksymilian Kruczała, Marek Ziobro, Aleksandra Grela-Wojewoda, Ida Cedrych
OncoReview 2015; 3(19): 133-138. DOI: 10.5604/20828691.1171802.
Read summary