Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 1 / 2015

list of articles:
Adriamycin cardiomyopathy with congestive heart failure, cardiogenic shock and emergency heart transplant: 30-year follow up Kardiomiopatia poantracyklinowa przebiegająca z zastoinową niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym, wymagająca pilnego przeszczepienia serca: obserwacja 30-letnia
Asma Mursleen, Eric E. Harrison
OncoReview 2015; 1(17): 5-10. DOI: 10.5604/20828691.1147501.
Read summary
Liposomal doxorubicin in first line metastatic HER-2-positive breast cancer for prevention the cardiotoxicity Zastosowanie doksorubicyny liposomalnej z uwzględnieniem prewencji kardiotoksyczności u chorej z HER-2-dodatnim rakiem piersi
Ewa Chmielowska
OncoReview 2015; 1(17): 11-15. DOI: 10.5604/20828691.1147502.
Read summary
Interstitial pneumonia during treatment with rituximab Śródmiąższowe zapalenie płuc w trakcie leczenia rytuksymabem
Dominika Leś, Anna Polakiewicz-Gilowska, Beata Kaleta, Danuta Starzyczny-Słota, Elżbieta Nowara
OncoReview 2015; 1(17): 16-20. DOI: 10.5604/20828691.1147505.
Read summary
Results of a multi-centre survey concerning the treatment of hormone-dependent breast cancer in Poland in 2009–2013 Wyniki wieloośrodkowego badania ankietowego na temat leczenia hormonozależnego raka piersi w Polsce w latach 2009–2013
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
OncoReview 2015; 1(17): 21-26. DOI: 10.5604/20828691.1147506.
Read summary
Therapeutic rehabilitation of cancer patients. Why and what for? Rehabilitacja pacjentów onkologicznych – zasadność i cele
Marina F. Ballyuzek, Boris P. Stepanov, Anna K. Ionova, Maria V. Mashkova
OncoReview 2015; 1(17): 27-32. DOI: 10.5604/20828691.1147508.
Read summary
Post-transplant care after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation Opieka nad rekonwalescentem po alotransplantacji komórek krwiotwórczych
Ewa Karakulska-Prystupiuk, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
OncoReview 2015; 1(17): 33-41. DOI: 10.5604/20828691.1147509.
Read summary
Treatment of multiple superficial basal cell carcinomas with topical imiquimod Miejscowe zastosowanie imikwimodu w leczeniu mnogich powierzchownych nowotworów podstawnokomórkowych
Piotr Brzeziński, Anca Chiriac
OncoReview 2015; 1(17): 42-45. DOI: 10.5604/20828691.1147510.
Read summary