Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

OncoReview 3 / 2013

list of articles:
Targeted therapies for chronic myeloid leukemia and cardiovascular system Leczenie celowane przewlekłej białaczki szpikowej a układ sercowo-naczyniowy
Sebastian Szmit, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Adam Torbicki
OncoReview 2013; 3(11): 163-176. DOI:
Read summary
Improving cancer outcomes through better cancer data in Poland [Poprawa wyników leczenia raka dzięki lepszemu wykorzystaniu danych w Polsce]
Margaret Gralinska, Sergiusz Nawrocki
OncoReview 2013; 3(11): 177-190. DOI:
Read summary
Clinical usefulness of measuring the number of Circulating Tumor Cells (CTC) in breast cancer patients Przydatność kliniczna pomiaru liczby krążących komórek nowotworowych u chorych na raka piersi
Dariusz Brenski
OncoReview 2013; 3(11): 193-193. DOI:
Read summary
The management and outcome of essential thrombocythemia in pregnancy – single-center experience Leczenie nadpłytkowości samoistnej w ciąży – doświadczenia własne ośrodka
Rafał Becht
OncoReview 2013; 3(11): 201-205. DOI:
Read summary
Everolimus in clinical practice. Review of German non-interventional study of everolimus in metastatic renal cell cancer after failure of initial tyrosine kinase inhibitor therapy Ewerolimus w codziennej praktyce klinicznej. Omówienie niemieckiego nieinterwencyjnego badania ewerolimusu w terapii przerzutowego raka nerki po niepowodzeniu leczenia inhibitorami kinaz tyrozynowych
Paweł Nurzyński, Andrzej Deptała
OncoReview 2013; 3(11): 208-212. DOI:
Read summary
Consensus statement on indications for the use of non-pegylated liposomal doxorubicin in patients with lymphomas and concomitant cardiovascular diseases Stanowisko w sprawie stosowania niepegylowanej liposomalnej doksorubicyny u chorych na chłoniaki ze współistniejącymi chorobami sercowo-naczyniowymi
Sebastian Szmit, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Grzegorz Opolski
OncoReview 2013; 3(11): 213-215. DOI:
Read summary