Official Journal of
East European Branch of
CardiOncology Society

Informacje dla autorów

 

W "OncoReview" publikowane są prace dotyczące wszystkich problemów kardiologicznych obserwowanych u chorych na nowotwory, takie jak:

–– opisy przypadków: preferowany rodzaj artykułów ze względu na misję edukacyjną czasopisma

–– prace przeglądowe/ minireviews: opinie ekspertów lub komentarze/nowości zjazdowe

–– artykuły oryginalne: badania kliniczne / badaniapodstawowe / serie przypadków / raporty okresowe.

–– zapraszamy do nadsyłania prac do nowego działu: OncoWatch – practical clinical images, w którym będziemy zamieszczali istotne z edukacyjnego punktu widzenia krótkie, ilustrowane przypadki kliniczne. Warunki publikacji znajdują się pod pod tym adresem.

Wszystkie artykuły są recenzowane.

Wydawca nie pobiera opłat za publikację.

PRAWA AUTORSKIE

Przekazanie praw autorskich wydawcy przed publikacją jest warunkiem zamieszczenia artykułu .

Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie niezbędnych zezwoleń na publikację materiałów, do których prawa autorskie należą do osób/instytucji trzecich.

FORMAT PRAC

1. Mogą być zgłaszane prace tylko w języku angielskim (w wyjątkowych sytacjach także po polsku, ale jedynie pod warunkiem, że praca zostanie przetłumaczona).

2. Autorom, których językiem ojczystym nie jest język angielski, doradza się skorzystanie ze wsparcia profesjonalnych tłumaczy.

3. Zgłaszany artykuł nie może być nigdzie wczesniej publikowany ani w całości, ani we fragmentach.

4. Główny tekst pracy powinien zostać przesłany jako oddzielny plik tekstowy. Preferowany format to Microsoft Word, ale akceptowane są także pozostałe formaty tekstowe.

5. Zdjęcia i grafiki powinny być nadesłane w jednym z podanych formatów: *.jpg, *.eps, *.bmp, *.gif, *.tif, *.cdr, *.ai. Materiały skanowane powinny mieć rzeczywisty rozmiar, jaki ma być użyty w publikacji, oraz rozdzielczość 300 dpi. Wszystkie dostarczone materiały powinny być dokładnie opisane.

6. Ryciny nie powinny zawierać logotypów, nazw handlowych ani innych znaków towarowych pozwalających na identyfikację producentów.

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU
Każdego manuskrypt powinien składać się z następujących elementów:

1. STRONA TYTUŁOWA – powinna zawierać: pełny tytuł pracy, pełne imię i nazwisko autora (autorów), pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego (których) praca pochodzi, 3–6 słów kluczowych, tytuł naukowy oraz imię i nazwisko kierownika ośrodka, adres, na jaki autor życzy sobie otrzymywać korespondencję, wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu (prosimy o zaznaczenie, czy autor wyraża zgodę na publikację numeru telefonu) i adresem poczty elektronicznej.

2. STRESZCZENIE - nie powinno przekraczać 250 słów. Nie należy stosować w nim skrótów.

Streszczenie – ok. 250 słów

3. TEKST GŁÓWNY – praca oryginalna powinna składać się z następujących części: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, omówienie, wnioski

 – opis przypadku powinien składać się z następujących części: wstęp, opis przypadku, omówienie, wnioski

– artykuły przeglądowe są publikowane zgodnie z podziałem podanym przez autora.

4. INFORMACJA O FINANSOWANIU I KONFLIKCIE INTERESÓW – należy wymienić źródła finansowania pracy oraz możliwe konflikty interesów wszystkich autorów.

5. PIŚMIENNICTWO – odnośniki w tekście należy podawać w nawiasach kwadratowych w kolejności cytowania. Należy stosować skróty tytułów czasopism zgodne z zasadami Index Medicus, National Library of Medicine. Należy podawać tylko trzech pierwszych autorów, a następnych zastąpić skrótem et al.

 

Odnośniki, tabele  i ryciny powinny być przywoływane w tekście zgodnie z kolejnością. Autorzy powinni posługiwać się językiem naukowym, unikając żargonu, klisz językowych i laboratoryjnego slangu. 

ETYKA

1. Ponieważ wszyscy autorzy są odpowiedzialni za treści prezentowane w publikacji, przed publikacją muszą zapoznać się z wersją ostateczną i ją zaakceptować.

2. Badania z udziałem ludzi lub zwierząt muszą być prowadzone zgodnie z Code of Ethics of the World Medical Association (Deklaracja Helsińska) i dyrektywą EU2010/63/EU.

POPRAWKI

W przypadku konieczności wprowadzenia do tekstu zmian zostanie on odesłany do autorów, którzy muszą wprowadzić stosowne poprawki w terminie podanym przez redakcję. Redakcja zachowuje prawo do wprowadzania do tekstu poprawek językowych i edytorskich.

ZGŁOSZENIE

1. Prace powinny być nadesłane e-mailem na adres redakcji: oncoreview.submission@mededu.pl.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY